ห่วงเกษตรกรเร่งปลูก5พืชดันสินค้าล้นตลาดฉุดราคาตก

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรในปีนี้ กรมฯคาดการณ์ว่ามีทิศทางที่ดีขึ้น แต่ยังติดตามการเพาะปลูกไม่ให้สูงมากจนเกินความต้องการ หลังปริมาณน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ไม่แห้งแล้งเหมือนทุกปี อาจทำให้เกษตรกรเร่งเพาะปลูกมากขึ้น ทั้งข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง และปาล์ม จนกระทบให้ราคาสินค้าเกษตรลดลง โดยเฉพาะข้าวนาปรัง จะควบคุมไม่ให้เกิน 11 ล้านไร่ พร้อมจะให้ความรู้เกษตรกรเพาะปลูกที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับราคาสินค้าและรายได้ให้สูงขึ้น

นายสมชายกล่าวว่า กรมฯจะต้องเข้าไปควบคุมและให้ความรู้เกษตรกรปลูกพืชอื่นแทน จะให้เกษตรจังหวัดและอำเภอ เข้าไปสำรวจข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลพื้นที่ปลูกสินค้าเกษตรชนิดต่างๆให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่ เป็นการปรับโครงสร้างการผลิตใหม่ทั้งหมด รวมถึงการลดต้นทุนการผลิต ผ่านการเกษตรแปลงใหญ่ และการปลูกพืชให้มีคุณภาพ นำไปแปรรูป ยกระดับราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น