พืชตะวันออก ระบุ นาปรัง-มันสำปะหลัง ปี 59 เนื้อที่ ผลผลิตลด เหตุ น้ำน้อย ภัยแล้งกระทบ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 แจงผลประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2559 เผยข้อมูลข้าวนาปรังภาคตะวันออก ปี 59 เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ลด จากสภาวะความแห้งแล้งปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำหลักมีน้อย และการรณรงค์ให้เกษตรกรลดปลูกข้าวนาปรัง เช่นเดียวกับมันสำปะหลังโรงงานปี 59 ที่ลดเช่นกันจากสภาวะภัยแล้งที่ยาวนาน

นายคมสัน จำรูญพงษ์  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม สศท.6  จังหวัดชลบุรี  เพื่อพิจารณาเห็นชอบรับรองข้อมูลข้าวนาปรัง และมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2559 โดยเตรียมนำข้อมูลเสนอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรด้านพืช พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร  ก่อนเผยแพร่ในระดับจังหวัด ภาค และประเทศ ต่อไป

ด้านนางบุบผา ภู่ละออ  ผู้อำนวยการ สศท.6 ในฐานะประธานการประชุมคณะทำงานฯ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับรองข้อมูล ข้าวนาปรังของภาคตะวันออก โดยมีเนื้อที่ปลูกในปี 2559 จำนวน 642,971 ไร่ ลดลงจากปี 2558 ที่ปลูกจำนวน 816,917 ไร่ (ลดลงร้อยละ 21) เนื้อที่เก็บเกี่ยวได้จริง 634,380 ไร่  ลดลงจากปี 2558 ที่เก็บเกี่ยวได้ 810,222 ไร่ (ลดลงร้อยละ 22)  ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 628 กิโลกรัม ลดลงจากปี 2558 ที่ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 667 กิโลกรัม ทำให้มีผลผลิตรวม จำนวน 398,259 ตัน ลดลงจากปี 2558  ที่มีจำนวน 540,323 ตัน (ลดลงร้อยละ 26) ทั้งนี้ เนื้อที่และผลผลิตลดลงจากการส่งน้ำในระบบชลประทานของเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ได้น้อย และรัฐบาลรณรงค์ให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ส่งเสริมให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน และผลผลิตกระทบจากความแห้งแล้งข้าวมีเมล็ดลีบไม่มีน้ำหนัก ข้าวเป็นเชื้อรามีการระบาดของโรคไหม้คอรวงในบางพื้นที่

มันสำปะหลังโรงงาน ปี 2559 ภาคตะวันออก เนื้อที่เพาะปลูก 1,327,244 ไร่ ลดลงจากปี 2558 ที่มีเนื้อที่ปลูก 1,422,385 ไร่ (ลดลงร้อยละ 7)  เนื่องจากช่วงฤดูปลูกหาท่อนพันธุ์ปลูกได้ยาก ด้านเนื้อที่เก็บเกี่ยว จำนวน 1,288,032 ไร่ ลดลงจากปี 2558 ที่มีจำนวน 1,395,882 ไร่ (ลดลงร้อยละ 8)  จากสภาวะความแห้งแล้งยาวนานในปี 2559  ต้นมันตายและในดินมีความร้อนมากดินร้อนระอุหัวมันเน่าเสียในดินมากไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้  ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลงเหลือไร่ละ 3,389 กิโลกรัม ลดลงจากปี 2558 ที่ได้เฉลี่ยไร่ละ 3,708 กิโลกรัม (ลดลง ร้อยละ 9)  จากสภาวะความแห้งแล้งและหัวมันเน่า ส่งผลให้ได้ผลผลิตรวมทั้งหมด  4,365,598 ตัน ลดลงจากปี 2558 ที่ได้จำนวน 5,175,803 ตัน (ลดลงร้อยละ 16) ทั้งนี้ ท่านที่สนใจ สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี โทร. 038 352 435 หรือ อีเมล [email protected]