ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สวัสดีปีใหม่ กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สวัสดีปีใหม่ กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน