กรมวิชาการเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรฯ

นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ร่วมกับ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมกรมวิชาการเกษตร ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้ภาครัฐประหยัดงบประมาณ และลดการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ส่วนประชาชนที่มาขอรับการบริการจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย