กรมวิชาการเกษตรรุกสร้างความเข้าใจ และตรวจเข้มตามมาตรการควบคุมส่งออกยาง

ดร.ภัสญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ร่วมซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าด่านตรวจพืชเชียงแสน และประสานขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกยางพารา เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ทหาร ตำรวจ ณ บริเวณท่าเรือเชียงแสน จ.เชียงราย ในการควบคุมดูแลการส่งออกยางพาราให้เป็นไปตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ในการใช้มาตรการ AETS ร่วมกำหนดโควตาการส่งออกยางพาราร่วมกันทั้ง 3 ประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก รวมไม่เกิน 350,000 ตัน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มีนาคม 2561

การดำเนินการในครั้งนี้เป็นอีก 1 มาตรการในการแก้ปัญหาสถานการณ์ราคายางที่ผิดปกติและมีความผันผวนโดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก โดยนำข้อตกลงดังกล่าวมาดำเนินการอย่างเคร่งครัด ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมปริมาณการส่งออกยางพาราของประเทศไทย ซึ่งมีทั้งพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 โดยกรมวิชาการเกษตรดูแลและควบคุมปริมาณการส่งออกยางของประเทศไทยออกนอกราชอาณาจักร และตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปริมาณจัดสรรเนื้อยางแห้งสำหรับการส่งออก พ.ศ.2561 ซึ่งการซักซ้อมความเข้าใจและตรวจเข้มตามมาตรการดังกล่าวนี้จะดำเนินการในพื้นที่ที่มีการส่งออกยางพาราทั่วประเทศ