กยท. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมปูพื้นยางสนามฟุตซอลเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ชุมชน เน้น ปลูกจิตสำนึกด้านCSR ควบคู่การแปรรูปยางใช้ในประเทศ

เมื่อเร็วๆนี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ลงพื้นที่จัดกิจกรรม CSR สร้างสนามฟุตซอลปูพื้นยางให้แก่โรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง นำโดย นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม คณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหาร และพนักงานร่วมพิธีเปิดและส่งมอบสนามฟุตซอล ณ โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราชหวังเป็นแหล่งพัฒนาทักษะด้านกีฬาเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเยาวชนและคนในชุมชน ควบคู่การส่งเสริมการแปรรูปยางพารา เพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศพร้อมปลูกผังจิตสำนึกด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมกับพนักงาน กยท.

นายเสนีย์ จิตตเกษม กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. เผยว่า กยท. ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านอื่น ๆโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในการดำเนินกิจกรรมอันนำไปสู่การมีส่วนร่วมทั้งจากคนในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืนถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กยท. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยกิจกรรมสร้างสนามฟุตซอลปูพื้นยางครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งตามแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. ประจำปี 2561 เน้นการนำยางพารามาแปรรูปเป็นแผ่นยางแล้วปูพื้นสนามฟุตซอลแทนการปูพื้นซีเมนต์แบบทั่วไป ถือเป็นกิจกรรมด้าน CSR ที่สอดรับกับมาตรการส่งเสริมการแปรรูปยางพาราในประเทศให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางพาราอีกทางหนึ่ง

การนำแผ่นยางมาปูพื้นสนามฟุตซอลทดแทนพื้นซีเมนต์จะทำให้พื้นสนามจะมีความยึดหยุ่น สามารถลดแรงกระแทกบริเวณข้อเท้าในขณะวิ่ง และลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งการผลิตแผ่นยางปูพื้นมีการใช้ยางธรรมชาติ 9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรครั้งนี้ กยท. สนับสนุนการปูพื้นยางสนามฟุตซอลแก่โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 คิดเป็นพื้นที่ 425 ตารางเมตร ซึ่งมีการใช้ยางแห้ง จำนวน 3,808 กิโลกรัม มาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นแผ่นยาง สำหรับแผ่นยางพาราที่นำมาปูพื้นสนามฟุตซอล เป็นงานวิจัยของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. ที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางปูสนามฟุตซอล เลขที่ มอก. 2739-2559 ถือเป็นการนำงานวิจัยของ กยท. ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม สามารถเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนและคนในชุมชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย” นายเสนีย์ กล่าวเพิ่มเติม

ด้านนายชฎิล ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การสวนยาง 1 กล่าวว่า โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 เป็นโรงเรียนที่ กยท. (องค์การสวนยางเดิม) ได้มอบพื้นที่จำนวน 25 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหลานของ กยท. (องค์การสวนยางเดิม) และชุมชนใกล้เคียงประมาณ 347 ครัวเรือน มีโอกาสได้รับการศึกษา สำหรับ กยท. ซึ่งมอบสนามฟุตซอลปูพื้นยางพาราให้โรงเรียนในครั้งนี้ ถือเป็นการมอบสิ่งที่ดีๆกับนักเรียน และชุมชนใกล้เคียง เนื่องจากสนามฟุตซอลที่ปูพื้นด้วยยางจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนและคนในชุมชนที่มาใช้สนามฟุตซอลแห่งนี้ และถือเป็นการสนับสนุนการออกกำลังกายให้คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง