ดัดหลังพ่อค้ากดราคา สหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล ตั้งสาขาตลาดกลางยางพารา รับซื้อกันเอง

วันที่ 18 ม.ค. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผวจ.สตูล พร้อมนายวิโชค พรหมคงบุตร ผอ.การยางแห่งประเทศไทย จ.สตูล ร่วมกันประกอบพิธีเปิดตลาดเครือข่าย ตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา ที่ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง จ.สตูล ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล

นายจารุวัฒน์ กล่าวว่า ปัจจุบันสตูลพื้นที่กรีดยางพารา 1,331,767 ไร่ มีผลผลิต 303,981 กิโลกรัมต่อปี ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรในจังหวัดสตูลส่วนใหญ่ จะเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในกระบวนการรับซื้อยางพาราจากเกษตรกร จะมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อไม่มีราคาแน่นอนไม่มีการคัดชั้นยาง อาจทำให้เกษตรกรได้รับราคาที่ไม่ยุติธรรม

เกษตรกรส่วนมากจะส่งขายในรูปของน้ำยางสดให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยาง และรวบรวมแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน ซึ่งเป็นวัตถุดิบขั้นต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางเช่นแผ่นปูพื้นสนามกีฬา ยางล้อรถยนต์ เป็นต้น

เครือข่ายตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา ของการยางแห่งประเทศไทย จะช่วยลดปัญหาด้านราคาจากพ่อค้าคนกลาง มีราคาอ้างอิงชัดเจน ที่ถูกกำหนดโดยตลาดยางพาราแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการลดปัญหาเนื่องจากตลาดกลางยางพารามีเพียง 6 แห่งทั่วประเทศ ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ต้องการขายยางให้แก่ตลาดกลางยางพาราเข้าถึงได้ยาก

การจัดตั้งตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาขึ้นในวันนี้ จะทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางและสหกรณ์กองทุนส่วนยางได้รับความยุติธรรมในการซื้อขายยางมีราคาอ้างอิงชัดเจนทุกวัน และที่สำคัญทำให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงตลาดได้ง่าย เนื่องจากตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้บ้านเกษตรกรผู้ที่ขายยางพารากับตลาดเครือข่ายจะได้รับสิทธิ์ตามราคาที่ประมูลเสมือนหนึ่งเป็นการขายที่ตลาดยางพาราการยางแห่งประเทศไทย

นายวิโชค กล่าวว่า ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2545 สมาชิกแรกตั้งจำนวน 6 สหกรณ์ มีทุนดำเนินงานครั้งแรก 9,000 บาทเศษ ปัจจุบันเป็นปีที่ 15 ของชุมนุมนับตั้งแต่ก่อตั้ง และมีการพัฒนาการเจริญเติบโตตามแผนพัฒนาชุมนุมยาวถึงปัจจุบัน ชุมนุมมีสมาชิกจำนวน 16 สหกรณ์ และสมาชิกสมทบ 2 กลุ่ม มีทุนดำเนินงาน 2,757,200 บาท ให้บริการสมาชิกฯ 7 กิจกรรม คือ

1.รวบรวมยางแผ่นรมควันส่งตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา 2.อัดก้อนยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP 3. แปรรูปผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นสนามกีฬา 4. แปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้กวาดน้ำยาง 5.แปรรูปผลิตภัณฑ์รองเท้ายางพารา 6.แปรรูปผลิตภัณฑ์เก้าอี้ยางพารา และ 7. จัดหาสินค้าทางการเกษตรให้แก่สมาชิกฯ

หนึ่งในกิจกรรมหลักของชุมนุมฯคือ การรวบรวมยางแผ่นรมควันจากสมาชิกซึ่งสร้างมูลค่าเป็นจำนวนมากในปีที่ผ่านมา ทำให้การยางแห่งประเทศไทยมองเห็นถึงศักยภาพของชุมนุม และสามารถยกระดับจากการเป็นจุดรวบรวมยางพารารมควัน ให้เป็นตลาดเครือข่ายของตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา ภายใต้ความร่วมมือของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล

 

วัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันเกษตรกรที่รวบรวมผลผลิตจากยางพาราจากสมาชิก ให้บริการซื้อขายยางภายใต้กฎและระเบียบที่ตลาดกลางกำหนด ซึ่งจะได้รับสิทธิ์และราคาประมูลเหมือนเป็นการขายที่ตลาดกลาง ทำให้ช่วยลดปัญหาด้านราคาจากพ่อค้าคนกลาง รวมทั้งมีราคาอ้างอิงที่ชัดเจน

ข่าวสดออนไลน์