สอศ. และ GIZ จับมือผลิตบุคลากรสีเขียวด้านความเย็น ตั้งเป้าฝึกอบรม 2,000 รายใน 3 ปี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง “การผลิตและพัฒนากำลังคน
กลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและ

การลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (RAC NAMA) ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อฝึกอบรมครูในสถานศึกษาให้มีความชำนาญด้านการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ      โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง “การผลิตและพัฒนากำลังคนกลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น” ในครั้งนี้จะส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในด้านเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นให้ได้มาตรฐานและเท่าทันกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่ก้าวกระโดด  ซึ่ง สอศ. และ GIZ ได้ตกลงแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน โดยจะจัดการฝึกอบรมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นให้กับครูในสถานศึกษา การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น พร้อมกันนี้ GIZ จะให้คำปรึกษาด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม รวมไปถึงร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ทำมาตรฐานการจัดฝึกอบรม และออกใบวุฒิบัตรเพื่อเป็นการรับรองด้วย”

“ทั้งนี้ ครูในสถานศึกษาที่เข้ารับการอบรมจะเกิดทักษะ ความเชี่ยวชาญ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษาให้มีวิชาชีพด้านเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เพื่อรองรับการผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศต่อไป” ดร.สุเทพ กล่าวเสริม

ด้าน มร.ทิม มาเลอร์ ผู้อำนวยการโครงการ RAC NAMA ของ GIZ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานของโครงการฯ    เพื่อผลิตและเพิ่มศักยภาพกำลังคนกลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยมีแผนร่วมกัน

พัฒนาหลักสูตรที่เน้นการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักสากล รวมทั้งจัดฝึกอบรมนำร่องให้กับครูในสถานศึกษาโดยส่งผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้ ซึ่งโครงการฯ ตั้งเป้าให้มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 2,000 รายตลอดระยะเวลาโครงการจนถึงเดือนมีนาคม 2564 นอกจากนี้ โครงการฯ ยังมีเงินอุดหนุนเพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการฝึกอบรมนำร่องภายใต้โครงการฯ  ดังนั้น  ความร่วมมือในครั้งนี้  จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาของไทยให้มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานระดับสากล ควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังคนด้านเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น”

ข้อมูลโครงการ RAC NAMA

โครงการ RAC NAMA มีจุดประสงค์หลักในการสนับสนุนประเทศไทยให้สามารถบรรลุเป้าหมายการลดการใช้พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานและเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่ได้แสดงเจตจำนงไว้ โครงการจะสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและสารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและรัฐบาลสหราชอาณาจักรผ่านกองทุน NAMA Facility