หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง เยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านใหม่นาแขม จ.ลำปาง

นางเยาวเรศ ทิฐธรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และนางสาวสุมิตรา บุญเกิด นวส.ชำนาญการ เยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านใหม่นาแขม หมู่ 7 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง โดยนายชุมพล มูลวรรณ์ เกษตรอำเภอแม่เมาะ มอบหมายให้ นางจุฑาทิพย์ ศิริสืบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับ