3 องค์กรสังกัด มอ.ร่วมพัฒนาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาระบบการเกษตร

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่บริเวณโรงเรือนปลูกเมล่อน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการลงนามในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนำใช้งานด้านการเกษตรเพื่อมุ่งสู่การเป็น “สมาร์ทฟาร์ม” โดยนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและลดต้นทุน และ เกิดคลังข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาให้มีการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือหาแนวทางของธุรกิจอัจฉริยะในอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ผลิตในประเทศ มาใช้งานด้านการเกษตรแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

นายทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการนำร่องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาเพื่อใช้กับกระบวนการปลูกเมล่อน ซึ่งเป็นพืชที่กำลังเป็นที่นิยมบริโภคและได้ราคาดีแต่ต้องใช้ความระมัดระวังในการดูแลเพราะไม่ใช่พืชพื้นถิ่นดั้งเดิมของภาคใต้ โดยใช้ในระบบการให้น้ำและการให้ปุ๋ย สามารถช่วยในการกำหนดปริมาณและระยะเวลาในการให้น้ำและปุ๋ย และหลังจากนั้นจะนำไปพัฒนาเพื่อใช้ในการปลูกพืชชนิดอื่นในระยะต่อไป นอกจากนั้นยังจะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับสู่การเรียนการสอนนักศึกษาและผู้สนใจอื่นๆ โดยเชื่อว่าจะมีความพร้อม สามารถเปิดให้ผู้สนใจได้เข้าชมระบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สู่ “สมาร์ทฟาร์ม” ในงานวันเกษตรภาคใต้ เดือนสิงหาคม 2561

ทั้งนี้ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเกษตรครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยแบบบูรณาการ ระหว่างศาสตร์ทางด้านการเกษตรและด้านวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งถือว่าการเริ่มต้นที่ดีและเป็นแนวโน้มรูปแบบการวิจัยใหม่ที่รัฐบาลและมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน เนื่องจากในการให้ทุนวิจัยปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะให้การสนับสนุนงานวิจัยแบบบูรณาการมากขึ้น เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์ สามารถใช้ได้จริง

 

ที่มา : มติชนออนไลน์