พส.นำร่อง 5 ศูนย์ชาวเขา แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า พส.เตรียมนำร่องศูนย์พัฒนาชาวเขาใน 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ตาก อุทัยธานี พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงภูมิวัฒนธรรม

โดยได้ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้มาแนะนำเพื่อพัฒนาระบบให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ และต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมองว่าที่ผ่านมาเราได้พัฒนาชาวเขาจนมีสุขภาพพลานามัยดีขึ้นแล้ว จากนี้ทำอย่างไรที่จะพัฒนาชาวเขาให้สามารถใช้ประโยชน์จากภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมของตัวเอง สร้างอาชีพและสร้างรายได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะขายผลิตภัณฑ์ เปิดการแสดง จากที่ผ่านมาอาจทำอยู่บ้างแล้ว ก็ทำให้ชัดเจนและเหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ก็น่าจะดีขึ้น