การยางแห่งประเทศไทย ย้ำชัดเจนประเด็นการประกาศราคากลางของตลาดกลางยางพารา กยท. ส่งผลดีต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง สร้างมาตรฐานการซื้อขายที่เป็นธรรมต่อผู้ซื้อและผู้ขาย

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดกลางยางพาราของ กยท. ทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย ตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย ตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์ ตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา และตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา มีระเบียบมาตรฐานในการกำหนดราคากลาง หากมีการประมูลยางราคาต่ำกว่าราคากลาง 2 บาท จะไม่มีการซื้อขายในวันนั้นและหากราคาสูงกว่าราคากลางที่ประกาศ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าตลาดนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และส่งผลดีแก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง โดย กยท. จะประกาศราคากลางประจำวัน ณ ตลาดกลางยางพาราทุกแห่ง และบนหน้าเว็บไซต์ กยท. (www.raot.co.th) ในทุกวันทำการที่มีการซื้อขาย

“หากตลาดกลางไม่มีการกำหนดราคากลางในการซื้อขาย เกษตรกรจะต้องขายยางตามราคาที่มีการประมูล ซึ่งเกษตรกร ผู้ขายยาง และผู้ประมูลซื้อยางจะไม่มีราคาอ้างอิงในการตัดสินใจซื้อ หรือขาย และราคาที่มีการประมูลอาจจะต่ำกว่าราคาท้องตลาด และอาจเกิดการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมขึ้นได้ ดังนั้น การกำหนดราคากลางประจำวันในการซื้อขายยางผ่านตลาดกลางของ กยท. จะช่วยสร้างความเป็นธรรมต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน” นายสุนันท์ กล่าวย้ำ