ฝูงบินอากาศยานไร้คน สำหรับภารกิจฝนหลวง และการบินเกษตร

วิจัยโดย อ.ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล และทีมวิศวกรจาก ISAAC LAB

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า นวัตกรรมการเกษตรได้มีการพัฒนาไม่น้อยหน้าวงการอื่น  โดยนำเทคโนโลยีการบินและอวกาศเข้ามามีส่วนช่วยในการทำงานให้ง่ายยิ่งขึ้น

อ.ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล

ในอดีตการถ่ายภาพทางดาวเทียมได้เข้ามามีส่วนช่วยในการเก็บข้อมูลพื้นที่การเกษตรในวงกว้าง ช่วยติดตามการเพาะปลูกพืช ในพื้นที่ขนาดใหญ่ และติดตามสภาวะอากาศ แต่ว่าเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมยังมีข้อจำกัดในด้านความละเอียดของภาพและขนาดของข้อมูล ทีมผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อช่วยในภาคเกษตร ในหลายๆ ระดับผ่านความร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงาน โดยระบบที่ทำการพัฒนาขึ้นจะช่วยเกษตรกรในด้านพยากรณ์อากาศและการทำฝนหลวง ติดตามความสมบูรณ์ของพืช ตลอดจนให้ปุ๋ยแก่พืชตามความต้องการ

ฝูงบินอากาศยานไร้คน สำหรับภารกิจฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นอากาศยานที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อติดตามความสมบูรณ์ของพืช สามารถสำรวจพื้นที่การเพาะปลูก โดยมีความละเอียดของภาพถ่ายสูงกว่าการสำรวจด้วยภาพถ่ายดาวเทียม ช่วยให้เกษตรกรสามารถติดตามพื้นที่เพาะปลูกได้ละเอียดมากกว่าที่เคย และระบุความต้องการของต้นพืชในแต่ละส่วนพร้อมตำแหน่งพิกัดอย่างแม่นยำ ทำให้พืชได้รับสารเคมีอย่างพอดี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตร ตามแนวทางการทำเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ โทร.084-309-1926