กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์การเกษตร 5 แห่งทำข้อตกลงซื้อขายข้าวสารส่งแอมเวย์ สร้างตลาดขายตรงข้าวสารสหกรณ์ยาวนานกว่า 19 ปี ส่งมอบข้าวไปแล้วกว่า 36,000 ตัน

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เผยใช้กลไกประชารัฐร่วมแอมเวย์ เพิ่มช่องทางการตลาดขายตรงข้าวสหกรณ์ สร้างความร่วมมือยาวนานตั้งแต่ปี 2542 นับแต่เริ่มโครงการฯ จนถึงปัจจุบัน ส่งมอบข้าวไปแล้ว 3.6 หมื่นตัน สร้างรายได้ให้สมาชิกสหกรณ์กว่า 862.907 ล้านบาท

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงโครงการจำหน่ายข้าวสารสหกรณ์ให้กับ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งขณะนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์หาลู่ทางขยายช่องทางตลาดข้าวสารของสหกรณ์ภายในประเทศ  จึงได้ประสานความร่วมมือไปยังบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการทำตลาดขายตรงข้าวสารสหกรณ์ เพื่อเป็นการช่วยให้สหกรณ์มีตลาดจำหน่ายข้าวสารที่แน่นอน เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง และทำให้ลดขั้นตอนการตลาดได้มาก ซึ่งทางบริษัทฯได้ตอบรับที่จะดำเนินการร่วมกับสหกรณ์การเกษตร

ในระยะเริ่มต้นโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดเลือกสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพในการแปรรูปข้าวสารและเป็นสหกรณ์ที่ผลิตข้าวหอมมะลิแท้ เพื่อร่วมดำเนินการกับ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ มีจำนวน 10 สหกรณ์ และเริ่มโครงการจำหน่ายข้าวสารของสหกรณ์ให้กับบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา  โดยทางสหกรณ์ได้ทำสัญญาบันทึกข้อตกลงมอบอำนาจให้ บริษัท ซี เอ เอส อินเตอร์เทรด จำกัด ดำเนินการแทนสหกรณ์ทั้ง 10 แห่ง ซึ่งข้าวสารที่ส่งมอบในโครงการต้องผ่านกระบวนการแปรรูปที่มีคุณภาพ  เป็นข้าวสารที่ได้มาตรฐานสินค้าสหกรณ์ (ส.ม.ส.) โดยบรรจุถุงภายใต้สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย “Amway” ซึ่งแบ่งประเภทการบรรจุและขนาดบรรจุเป็นข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงสุญญากาศ  ขนาดบรรจุถุงละ 5  กิโลกรัม และข้าวกล้องหอมมะลิบรรจุถุงสุญญากาศ ขนาดบรรจุถุงละ 2 กิโลกรัม ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 Amway ได้สั่งผลิตสินค้าชนิดใหม่ คือ ข้าวกล้องงอกบรรจุถุงสุญญากาศ  ขนาดบรรจุถุงละ 2 กิโลกรัม

“ในวันนี้เป็นการให้คำมั่นสัญญาและลงนามร่วมกันในการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ และพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน  โดยเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวสารสหกรณ์เพื่อส่งมอบให้กับแอมเวย์ ครั้งที่ 42 กำหนดการส่งมอบระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2561 ปริมาณข้าวสาร รวม 430 ตัน แบ่งเป็นข้าวขาวหอมมะลิ 380 ตัน ข้าวกล้องหอมมะลิ 36 ตัน และข้าวกล้องงอก 14 ตัน มูลค่ารวมกว่า 13.252 ล้านบาท ซึ่งนับแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน พบว่าปริมาณและมูลค่าของข้าวขาวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ และข้าวกล้องงอก ที่ส่งมอบให้กับบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด คิดเป็นปริมาณกว่า 36,479.768 ตัน และมีมูลค่ารวม 862.907 ล้านบาท

ปัจจุบันมีสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ รวม 5 แห่ง ประกอบด้วย 1. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา 2. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด 3. สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด จังหวัดสุรินทร์ 4. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ และ 5. สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด  จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทุกสหกรณ์มีศักยภาพในการผลิตข้าวสาร โดยมีโรงสีข้าวที่ผ่านมาตรฐาน GMP HACCP และอย. มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 40 – 100 ตันต่อวัน เป็นสหกรณ์ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องการผลิตข้าวสารที่มีคุณภาพ ส่งผลทำให้ข้าวหอมมะลิที่ส่งจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า Amway เป็นที่ยอมรับ ว่าเป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว  การรวบรวมผลผลิต จนนำไปสู่การแปรรูปเป็นข้าวสารที่มีคุณภาพ เมล็ดข้าวขาว เรียวยาว มีรสหวาน และมีความหอมที่คงทน จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และสร้างความร่วมมือในธุรกิจซื้อขายข้าวสารระหว่างสหกรณ์การเกษตรกับบริษัท แอมเวย์ ประเทศไทย จำกัด ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 19 ปี