ภูเก็ตอบรมสมุดบันทึกประมง เจ้าของเรือ-ผู้ควบคุมแห่เรียน

วันนี้ 26 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมสถานที่ราชการภายในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง ภูเก็ต (Phuket Fisheries Port in- Port Out Control Center)จัดกิจกรรม ฝึกอบรมการทำสมุดบันทึกการทำการประมง ให้ความรู้แก่เจ้าของเรือประมง , ผู้ควบคุมเรือประมง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมกว่า 70 คน

โดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ ทองสมบูรณ์ ประมงอำเภอถลาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดทำสมุดบันทึกการทำประมง รวมถึงมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดทำ สมุดบันทึกการทำการประมง

นายประเสริฐ ประมงอำเภอถลาง กล่าวว่า กิจกรรมมีเป้าหมายเพื่อต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง และแนวทางการประมาณน้ำหนักให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามที่กรมประมงประกาศกำหนด

“การอบรมได้สอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติ ตามกฎหมายจัดทำสมุดบันทึกการทำประมง พร้อมบทลงโทษเพื่อให้เกิดการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสมุดบันทึกการทำประมงที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด” นายประเสริฐ กล่าวและว่า

เนื่องจากการรวบรวมข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว ต้องมีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล การได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ก่อให้เกิดการป้องกันการทำประมงที่เกินศักยภาพ การผลิตหรือควบคุมมีให้การจับสัตว์น้ำที่มากเกินกว่าที่ธรรมชาติจะสามารถผลิต ขึ้นทดแทนได้ทัน อีกทั้งการจัดทำสมุดบันทึก การทำการประมง เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการทำประมงที่ถูกกฎหมาย

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์