ขีดเส้นชาวนาปรับปรุงทะเบียนปลูกพืชทดแทนทำนาปรัง 61 รักษาสิทธิรับเงินอุดหนุนไร่ละ 2 พัน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เชิญชวนชาวนาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 และโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาปี 2560/61 โดยรัฐสนับสนุนเงินเป็นค่าใช้จ่ายการปลูกพืชทางเลือกอื่นไร่ละ 2,000 บาท แต่ไม่เกิน 15 ไร่ ในพื้นที่ 53 จังหวัดนั้น ขณะนี้มอบหมายให้แต่ละจังหวัดเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าโครงการฯเร่งติดต่อขึ้นทะเบียนแจ้งและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งใกล้บ้าน เพื่อรักษาสิทธิ์ในการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ

สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 ณ วันที่ 11 ม.ค. 2561 ขณะนี้มีเกษตรกรจาก 53 จังหวัดเป้าหมายเข้าร่วมแล้วจำนวน 40,635 ราย คิดเป็นพื้นที่ 342,678.25 ไร่ จากเป้าหมาย 450,000 ไร่ คิดเป็น 76.15 %

สำหรับเงื่อนไขในการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย กรมจะเน้นส่งเสริมการปลูกพืชตามความต้องการของเกษตรกร ยกเว้น หญ้าเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย เผือก พืชปุ๋ยสด ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวมากกว่า 120 วันและพื้นที่ดังกล่าวต้องไม่ปลูกข้าวในช่วงวันที่ 1 พ.ย. 2560-30 เม.ย. 2561 ทั้งนี้ยกเว้นพื้นที่รับน้าที่มีประกาศให้ทำนาปีเร็วขึ้น โดยเกษตรกรสามารถเลือกช่วงระยะเวลาปลูกพืชหลากหลายได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 60-28 ก.พ. 2561

นายสมชาย กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ด้วยว่า ได้กำหนดให้ดำเนินการในพื้นที่ 31 จังหวัด พื้นที่เป้าหมายรวม 700,000 ไร่ เกษตรกร 47,000 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 2561 ขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมแล้ว 84,581 ราย คิดเป็นพื้นที่รวม 615,313.31 ไร่

สำหรับคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าโครงการ จะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (นาปี) ภายใน 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2560) อย่างน้อยหนึ่งปี และพื้นที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นพื้นที่นาที่ทางราชการออกเอกสารสิทธิ์ให้ราษฎรตามกฎหมาย ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 15 ไร่ ในเขตชลประทาน หรือนอกเขตชลประทานที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งน้ำอื่นๆที่มีน้ำเพียงพอเหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาตลอดฤดูปลูก และจะต้องไม่เป็นพื้นที่ที่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูนาปรังและจะต้องไม่ใช่พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปประกอบกิจกรรมอื่นเป็นการถาวรแล้ว

โดยเกษตรกรจะต้องรีบมายืนยันการปลูกและตรวจสอบสิทธิ์ภายใน 31 ม.ค. 2561 เท่านั้น และจากทำการปลูกพืชไปแล้ว 15 วันก็ให้จะมายื่นเรื่องแจ้งยืนยันการเพาะปลูกจริง โดยกรมจะส่งเกษตรจังหวัดจะเข้าไปตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิ์โดยเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดเท่านั้นถึงจะรับเงินสนับสนุนจาก 2,000 บาท/ไร่จากธ.ก.ส.ได้

ส่วนกรณีเกษตรกรที่มีการเพาะปลูกพืชตามโครงการที่ตนเองเลือกแล้ว 15 วันแต่ไม่เกิน 60 วัน ให้รีบมาแจ้งยืนยันการเพาะปลูกพืชกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทราบ เพื่อทำการตรวจสอบพื้นที่ และบันทึกข้อมูลลงระบบว่าได้ทำการเพาะปลูกแล้ว เพื่อรอรับเงินสนับสนุนจาก ธ.ก.ส. ไร่ละ 2,000 บาท ต่อไป ซึ่งหากพ้นช่วงดังกล่าวจะถือว่าเกษตรกรปฏิบัติผิดเงื่อนไข จะต้องถูกตัดสิทธิเข้าร่วมโครงการในทันที

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์