คลังสั่งเพิ่มสวัสดิการรักษาพยาบาล เบิกรักษาโรคมะเร็ง และเลือด ได้เพิ่มอีก 10 กลุ่มโรค

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ร่วมกับมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยและสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ปรับปรุงสิทธิการเบิกจ่ายค่ายารักษามะเร็งที่มีค่าใช้จ่ายสูง เพื่อให้ข้าราชการและผู้มีสิทธิ สามารถเข้าถึงยาจำเป็นตามวิวัฒนาการทางการแพทย์สมัยใหม่ได้มากขึ้น โดยขยายสิทธิประโยชน์กลุ่มยาที่ต้องขออนุมัติก่อนเบิก และเพิ่มรายการยาจากเดิม 6 รายการ เป็น 9 รายการ พร้อมทั้งปรับเงื่อนไขให้สามารถเบิกจ่ายแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งและค่าโลหิตวิทยาได้มากขึ้นจาก 7 กลุ่มโรค เพิ่มอีก 10 กลุ่มโรค เป็น 17 กลุ่มโรค

“ตัวอย่าง ยารักษามะเร็งเต้านม เดิมให้เบิกได้เฉพาะระยะแพร่กระจายก็จะขยายให้เบิกได้ทั้งระยะแพร่กระจายและระยะเริ่มต้น หรือ ยารักษามะเร็งปอด เดิมให้เบิกได้เฉพาะการรักษาเป็นขนานที่ 3 จะปรับให้เบิกได้ตั้งแต่การรักษาเป็นขนานแรก ซึ่งกรมฯ จะขยายสิทธิให้ครอบคลุมยาที่จำเป็นเพิ่มเติมต่อไปเป็นระยะๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยาเพื่อการรักษาได้มากขึ้น โดยการปรับการเบิกจ่ายได้คำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ป่วย ประกอบกับยากลุ่มดังกล่าวมีความเหมาะสมสำหรับการรักษาเฉพาะบางโรค บางกรณี และเป็นยาอันตรายซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงรุนแรงจากการใช้ยาหรืออาจเป็นอันตรายต่อชีวิต”

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า จัดระบบการเบิกค่ายานอกเป็นนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยให้เบิกตามเงื่อนไขของบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือหากมีความจำเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จะต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมระบุเหตุผลการใช้ยาในระบบเบิกจ่ายตรง ยกเว้นยาบางรายการที่กำหนดให้เป็นรายการยากลุ่มทางเลือก กรณีผู้มีสิทธิต้องทดรองจ่ายเงินค่ายาไปก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกกับต้นสังกัด เนื่องจากทางมะเร็งวิทยาสมาคมฯ และสมาคมโลหิตวิทยาฯ เห็นว่ารายการยากลุ่มทางเลือกมีรายการยา หรือแนวทางการรักษาอื่นที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่านำมาใช้ทดแทนได้

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิได้รับผลกระทบที่ทำให้ไม่สามารถเบิกค่ายาได้ เนื่องจากแพทย์มีความประสงค์จะใช้ยานอกเหนือตามรายการ ข้อบ่งชี้ ที่กำหนด ผู้มีสิทธิสามารถขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง ผ่านส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมเพื่อขออนุมัติเบิกค่ายาเป็นรายกรณีได้

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์