มอบตราสัญลักษณ์เชียงใหม่ช้อยส์ ผู้ประกอบการผลิตแคบหมู

เชียงใหม่ – ร.อ. ภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สสจ.เชียงใหม เป็นประธานมอบป้ายตราสัญลักษณ์เชียงใหม่ช้อยส์ แก่ผู้ประกอบการ “ผลิตภัณฑ์แคบหมู” และเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐาน ร.พ.อาหารปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ หนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือ การสนับสนุนให้ร.พ.ทุกแห่งเป็น “ร.พ.อาหารปลอดภัย” และตระหนักถึงพิษภัยของอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนและสร้างสุขภาวะที่ดีให้ประชาชน

อีกทั้งหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารฯ เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์แคบหมู ภายใต้โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับผู้ประกอบการผลิตแคบหมูที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โครงการตราสัญลักษณ์เชียงใหม่ช้อยส์ ประกอบด้วย นายภัทระ ฉลาดแพทย์ (บริษัท แฮปปี้เนเจอร์ จำกัด) นางศรัณย์พร บุญเป็ง, นายนิรันดร์ ธรรมชัย, นางธัญญาพัทธ์ ขนุนงาม, นางจันทร์ฉาย การคนซื่อ, นางจิตอารีย์ ชัยกุล, นางพวงเพชร คันธา, นางพิมพ์ใจ กันทะปิก, ร.ท. หญิง วันทนีย์ ไทยเที่ยง, นางสาวไปรยา จินาเหมย, นายนภดล ปัญญาดี, นางสุมาลี กอหลวง, นางพรรณี คุณเลิศ, นายมานพ ณ เชียงใหม่, บริษัท เชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด, นางเกตุ ดาวเรือง, นางพิมพ์ภิไม ประพันธ์ศรี, นางอรกัญญา เลขะวัฒนะ, วิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม และ นางจำรัส บุญติ

ทั้งนี้ เชียงใหม่ช้อยส์เป็นตราสัญลักษณ์ที่สำนักงาน สสจ.เชียงใหม่ มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพฯ ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ เช่น สถานที่ผลิตต้องไม่มีสาเหตุอันอาจก่อให้เกิดโรค

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด