กยท. จับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมศึกษาวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสวนยางครบวงจร

เมื่อเร็วๆนี้ การยางแห่งประเทศไทย ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดยมีตัวแทนคือ  นายสุนันท์  นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร   ว่าที่ร้อยตรี วีรชัย  ศรีสาร  ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา และรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นตัวแทนของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการศึกษาค้นคว้าวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรผู้ทำสวนยาง  สถาบันเกษตรกร  และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยางพาราและผลิตภัณฑ์ทั้งระบบ  เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาราคายางพาราและรายได้เกษตรกรที่ผันผวนในปัจจุบัน  ซึ่งในการจัดพิธีลงนามในครั้งนี้มีผู้บริหารจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล กล่าวว่า กยท. จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลยางพาราทั้งระบบครบวงจร ทั้งในส่วน เกษตรกร  สถาบันเกษตรกร  ผู้ประกอบการ ในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกันในด้านวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการจัดการด้านความรู้เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งด้านยางพาราของประเทศ และเป็นผู้นำยางพาราของโลก  สินค้ายางพาราจัดเป็นสินค้าด้านอุตสาหกรรมจึงมีความจำเป็นต้องใช้การจัดการด้านความรู้ในการพัฒนา และที่สำคัญอย่างยิ่ง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถาบันที่เข้มแข็งด้านวิชาการ  และเป็นส่วนที่จะช่วยผลักดันและเสริมศักยภาพด้านยางพาราของประเทศได้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการยางพาราที่ ได้ร่วมมือกันในครั้งนี้

 

ที่มา : ข่าวสด