ภาค 3 ถอดแบบเรียนปัญหาไฟป่า เน้นรณรงค์-พูดคุยกับชาวบ้าน

เชียงใหม่ – พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควันระดับภาค กล่าวว่า รัฐบาลจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแห่งชาติ ในกองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันฯ ระดับภาค เพื่ออำนวยการ ประสานงานกับส่วนราชการ รวมทั้งอปท.ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มุ่งเน้นในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงโทษภัยของไฟป่าและหมอกควัน ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเกิดจิตสำนึกในความร่วมมือ ในการป้องกันการเกิดปัญหาหมอกควันไฟป่า เป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือ

“จากการขอความร่วมมือประชาชนในการงดการเผาและบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาในปี 2560 ที่ผ่านมา พื้นที่ภาคเหนือมีจำนวนจุดความร้อนลดน้อยลง และปัญหาในภาพรวมลดน้อยลงไปถึง ร้อยละ 40 เป็นตัวชี้วัดว่าการรณรงค์พูดจากับภาคประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญ ในปีนี้ จึงมีการถอดบทเรียนจากผลการดำเนินการในปีที่แล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันกับทางผู้ว่าราชการในแต่ละจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเกิดการจัดกิจกรรมรณรงค์ที่จัดขึ้นในครั้งนี้”

ขณะเดียวกันจุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ของเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่อุทยานฯ เนื่องจากมีสภาพเป็นภูเขาสูงยากต่อการเข้าไปดับไฟป่า อย่างไรก็ตาม การดำเนินการให้ได้ผลมากที่สุดคือการรณรงค์สร้างความเข้าใจกับคนในพื้นที่ ซึ่งเมื่อคนในพื้นที่เกิดความเข้าใจก็จะให้ความร่วมมือแก้ปัญหา

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด