ผู้ตรวจการแผ่นดินเยือนพิษณุโลก แก้ปัญหาจัดสรรที่ดินซับซ้อน-ป่าสงวนฯ กว่า 200 ไร่

 

พิษณุโลก – พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะลงพื้นที่เร่งรัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก แก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดินทับซ้อน กว่า 200 ไร่ ให้แก่ประชาชน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก หลังยืดเยื้อนานกว่า 10 ปี พร้อมเผยว่าปัญหาการจัดสรรที่ดินให้กับสมาชิกของสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยกว่า 360 ไร่ เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่ปี 2538 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติแก่ผู้ขอรับการจัดสรร พร้อมเงื่อนไขในการให้กู้เงินจาก ส.ป.ก.พิษณุโลก เพื่อนำเงินมาชำระเป็นค่าชดเชยที่ดินและค่าปรับสภาพที่ดินเนื่องจากสภาพพื้นที่ยังเป็นป่ารกไม่สามารถรังวัดได้ ก่อนออกหนังสืออนุญาติให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้ ทั้งนี้ สัญญามีกำหนดคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 15 ปี

ต่อมาเมื่อกรมป่าไม้ร่วมกับ ส.ป.ก. ตรวจสอบแนวเขตที่ดินระหว่างเขตปฏิรูปที่ดินและเขตป่าสงวนแห่งชาติ พบว่ามีพื้นที่จัดสรรกว่า 200 ไร่ ทับซ้อนในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง และต้องถูกเพิกถอน ส.ป.ก.4-01 เหตุไม่ได้อยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกาปรกาศเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แต่ขณะเดียวกันหน่วยงานส.ป.ก.ไม่ได้ผ่อนผันหรือขยายเวลาการชำระเงินกู้ให้ชาวบ้านที่เดือดร้อน บางส่วนถูกฟ้องดำเนินคดี บางส่าวนยื่นเรื่องร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำหรับแนวทางแก้ไข สรุปได้ 3 แนวทาง คือ 1. กรณีผู้ร้องเรียนมีความประสงค์รับการจัดสรรที่ดินเพื่อทำกิน ให้พิจารณาขยายเขตพื้นที่ ส.ป.ก. และเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมตรีต่อไป 2. กรณีผู้ร้องเรียนมีความประสงค์ยกเลิกการจัดสรรที่ดิน ให้ยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเยียวยาค่าเสียหายแทน และ 3. กรณีที่ดินแปลงอื่นๆ ที่เหลือ ให้ตรวจสอบการครอบครองที่ดินว่าเป็นผู้ถือคอรงเดิมหรือไม่ หากไม่ใช้ให้ดำเนินการเพิกถอนสิทธิและส่งมอบที่ดินคืนให้กรมป่าไม้

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด