ธ.ก.ส.ลุยยกระดับเกษตรกรยากจน 3.9 ล้านราย

ที่จ.จันทบุรี นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส. ดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตามนโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในครั้งนี้ ธ.ก.ส. วางแผนตั้งแต่การประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย จ้างลูกจ้างเข้ามาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ มีการแต่งตั้งผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO) คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ติดตามการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งประสานความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กองทุนหมู่บ้าน เพื่อเปิดจุดบริการถึงในชุมชนให้กับผู้มีรายได้น้อยได้รับความสะดวกและประหยัด ค่าใช้จ่าย จัดตั้งห้องวอร์รูม และคอลเซ็นเตอร์ เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.สาขาร่วมกับ ปรจ.(ทีมหมอประชารัฐสุขใจ) เข้าไปพบปะผู้มีรายได้น้อยทุกราย โดยกำหนดแผนในแต่ละพื้นที่ เริ่มช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จัดทีมลงพื้นที่สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา ประสานงานและบูรณาการกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาเป็นรายบุคคล ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และติดตามประเมินผลเพื่อรายงานคณะทำงานเป็นระยะในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561 โดย ธ.ก.ส.ลงพื้นที่ดำเนินงานไม่มีวันหยุดทั้งวันเสาร์อาทิตย์

“ธ.ก.ส.พร้อมให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อเพื่อสร้างอาชีพ รวมถึงการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเกษตร ที่เป็นหัวขบวนในการรับซื้อผลผลิตจากผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน”นายอภิรมย์ กล่าว

นายอภิรมย์ กล่าวว่า ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นเกษตรกรทั้งหมด 3,959,030 ราย เป็นหนี้นอกระบบ 448,496 ราย มูลหนี้เฉลี่ยต่อราย 59,520 บาท ธ.ก.ส.ได้ให้สินเชื่อแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 977,613 ราย เป็นเงินจำนวน 193,760 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นการให้สินเชื่อเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาหนี้นอกระบบ จำนวน 79,662 ราย เป็นเงินจำนวน 4,499.69 ล้านบาท

สำหรับการแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เริ่มให้แสดงความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา ผลการดำเนินงานลงทะเบียนของผู้มีรายได้น้อยที่แสดงความประสงค์ต้องการพัฒนาอาชีพ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้แสดงความประสงค์แล้ว 103,436 ราย โดย ธ.ก.ส.จะสัมภาษณ์รายคนเพื่อหาแนวทางเพิ่มรายได้ที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มีเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 10,322 ราย เป็นเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบ 1,061 ราย มูลหนี้ 60.26 ล้านบาท เฉลี่ยต่อราย 56,798 บาท ซึ่ง ธ.ก.สได้เข้าไปช่วยเหลือลดภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีแล้ว 101 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24.43 ล้านบาท ด้วยการให้สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน และสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

 

ที่มา : มติชนออนไลน์