นักศึกษา “มมส” ร่วมเวิร์กช็อปซีเกท เชิญนักวิจัยชั้นนำของโลกให้ความรู้วัสดุแม่เหล็ก

ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) เปิดเผยถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “วัสดุแม่เหล็กและการประยุกต์ใช้” ที่บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (เทพารักษ์) จ.สมุทรปราการ ว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก อ.พรรณวดี จุรีมาศ และ อ.เจษฎา จุรีมาศ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในโปรแกรม Industry-Academia Partnership Programme (IAPP) ภายใต้กองทุนนิวตัน ประจำปีงบประมาณ 2559 ในหัวข้อ “แบบจำลองขั้นสูงของหัวอ่านข้อมูลในการบันทึกเชิงแม่เหล็กด้วยวิธีมัลติสเกล ซึ่งเป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่าง ภาควิชาฟิสิกส์ มมส กับ University of York – The Seagate technology (Thailand, UK) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ The Royal Academy of Engineering (RAEng) สหราชอาณาจักร

ศ.ดร.สัมพันธ์ เปิดเผยว่า โครงการความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศไทยและประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและแก้ปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีแนวทางส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านวัสดุแม่เหล็กเพื่อการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีบันทึกข้อมูลให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสร้างบุคลากรภายในประเทศที่สามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคต

ดังนั้น มมส จึงส่งเสริมและพัฒนานิสิตในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ วัสดุแม่เหล็กและการประยุกต์ใช้ ที่บริษัท ซีเกท (เทพารักษ์) ในวันที่ 5-8 ก.พ. โดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับฟังการบรรยายจากนักวิจัยชั้นนำของโลก และยังได้รับเกียรติจาก IEEE magnetic distinguished lecturers 2018 คือ ศ.มิตสึเทรุ อิโนะอุเอะ จาก TOYOHASHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY JAPAN และ ศ.โยชิจิกะ โอตานิ จาก UNIVERSITY OF TOKYO JAPAN มาร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561