“หนองบัวลำภู” ชู “บุญทัน” นำร่อง ลดสารเคมีปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งจังหวัดภายในปีนี้

ที่ประชุมศาลาวัดคลองเจริญธรรมาวาส บ้านบุญทัน ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาสารเคมีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี วัตถุประสงค์เพื่อคืนข้อมูลให้กับกลุ่มผู้นำด้านสุขภาพของตำบลบุญทัน ให้ทราบสถานการณ์ของการปนเปื้อนสารเคมีการเกษตร และพิษภัยจากสารเคมี รู้จักวิธีป้องกันตนให้ปลอดภัย รวมทั้งหามาตรการ แนวทาง ให้ประชาชน ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีภาคเกษตรอย่างมีส่วนร่วม และส่งเสริมขับเคลื่อนขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ใน ตำบลบุญทัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชน และสิ่งแวดล้อม

“ทางจังหวัดจึงจัดทำแผนงานโครงการแก้ปัญหา แบบบูรณาการในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สาธารณสุขจังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด อบจ., อปท. ฝ่ายปกครอง ตลอดจนกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัยพื้นที่ กลุ่มผู้ประกอบการต่างๆ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมมือกันในการต่อสู้แก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีในพื้นที่การเกษตรให้ลดน้อยลง”

นายธนากร กล่าวด้วยว่า จากการเริ่มการจัดการแก้ปัญหาสารเคมีปนเปื้อนในพื้นที่นำร่อง ตำบลบุญทัน จังหวัดหนองบัวลำภูมีแผนงานที่จะขยายรูปแบบ วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานไปสู่หมู่บ้าน ตำบลและอำเภออื่นๆ ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดภายในปี 2561 นี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนหันมาใช้รูปแบบการผลิตภาคเกษตรที่ปลอดภัย เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตและพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านการผลิต มีผลผลิตที่สะอาดเพียงพอต่อการบริโภค มีความมั่นคงทางด้านอาหาร สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันกับอาณาประเทศได้ ที่สำคัญจะทำให้หนองบัวลำภูน่าเที่ยว น่ามาดื่มกิน และน่าอยู่ มีความมั่งคั่ง ซึ่งจะทำให้เป็นจังหวัดอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน สังคมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน