IDE Center by UTCC เตรียมจัดงาน IDE 2018 เดินหน้าสร้างระบบนิเวศธุรกิจนวัตกรรม เสริมความแข็งแกร่งผู้ประกอบการ เสริมสร้างเศรษฐกิจไทย

กรุงเทพฯ/ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ IDE Center by UTCC เตรียมจัดงาน IDE 2018 ร่วมกับบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด กลุ่มมิตรผล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน) และภาคีพันธมิตร เตรียมจัดงาน IDE 2018 เปิดเวทีเฟ้นหาที่สุดของธุรกิจนวัตกรรมแห่งปีของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมจัดกิจรรม Think Big, Act Small Symposium รวบรวมผู้นำทางความคิดจากทั่วโลกแบ่งปันประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงสังคม เดินหน้าขยายเครือข่ายระบบนิเวศธุรกิจนวัตกรรมของประเทศไทย ร่วมสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม เร่งส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการประมาณการสภาวะทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและในระดับโลก โจทย์การพัฒนาธุรกิจในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะการขับเคลื่อนธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องกลับมาสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศ อีกทั้งตัวผู้ประกอบการเองก็จำเป็นที่จะต้องปรับตัว เสริมศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับตนเอง ซึ่งแนวทางในการเพิ่มศักยภาพนั้นจำเป็นที่จะต้องมีผู้ประกอบการที่สามารถนำนวัตกรรม ข้อมูล และมาตรฐานต่าง ๆ เข้ามาส่งเสริมภาคธุรกิจ ซึ่งการสร้างผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมถือเป็นความท้าทายใหม่ของประเทศและเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยในระยะยาวด้วยการสร้างผู้ประกอบการแบบ Startup Nation เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และไต้หวัน ซึ่งธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมหรือ IDE ดังกล่าวคือหนึ่งในหนทางที่จะตอบโจทย์ให้กับประเทศ”

 จากการคาดการณ์โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังระบุว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ที่ผ่านมามีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้าโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากการส่งออกสินค้าและบริการที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งนี้หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยยังได้ประมาณการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ว่ามีโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวดีขึ้นถึงร้อยละ 4.2 แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งทางหอการค้าไทยและสภาหอการแห่งประเทศไทยได้แนะนำว่าภาคธุรกิจในประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวข้ามไปสู่ยุคการสร้างนวัตกรรมอย่างจริงจัง

“การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม หรือ IDE  เพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการนำนวัตกรรมเข้ามาขับเคลื่อน ซึ่งสำหรับ IDE เป้าหมายการทำธุรกิจไม่ได้มุ่งเฉพาะภายในประเทศ หรือภายในภูมิภาคเท่านั้น หากแต่ยังมองไกลไปถึงตลาดโลก ตลอดจน โมเดลธุรกิจ (Business Model) ที่มีความโดดเด่นไม่ซ้ำใคร ทำให้สามารถดึงดูดความสนใจจากแหล่งเงินทุนภายนอกประเทศ ก่อให้เกิดศักยภาพทางการแข่งขัน และเพื่อร่วมส่งเสริมนวัตกรรมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจึงได้นำระบบการค้าอัจฉริยะ หรือ Smart Trade Platform ซึ่งประกอบด้วย Trade 4.0 และ Service 4.0 มาส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของการค้าขายสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ” นายกลินท์ กล่าวเสริม

 รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การเสริมสร้างโมเดลธุรกิจนวัตกรรมให้กับประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ IDE Center by UTCC ซึ่งที่ผ่านมา IDE Center by UTCC ได้ส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ IDE ที่ได้พัฒนาร่วมกับสถาบัน MIT สหรัฐอเมริกา เพื่อปรับเปลี่ยน Mindset จากการเป็นผู้ประกอบการแบบเดิม ผ่านการการฝึกอบรม พัฒนาและบ่มเพาะ ไปจนถึงการสรรหาและสนับสนุนแหล่งทุน สร้างเครือข่ายระบบนิเวศธุรกิจนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมีแนวคิด เทคโนโลยีไปจนถึงแผนธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถขยายธุรกิจไปสู่ตลาดภูมิภาคและตลาดระดับโลกได้

ทั้งนี้เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ IDE Center by UTCC จึงได้เดินหน้าสร้างเครือข่ายภาคีพันธมิตรและพัฒนาระบบนิเวศธุรกิจนวัตกรรม หรือ IDE Ecosystem ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย ผ่านความร่วมมือจากทั้ง 5 ภาคส่วน อันประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ภาครัฐบาล (Government) ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate) ภาคเงินทุน (Risk Capital) และภาคการศึกษา (University) การสร้างระบบนิเวศธุรกิจนวัตกรรมจะขาดภาคส่วนใดไปมิได้ ซึ่งแต่ละภาคส่วนจะต้องผลักดันและส่งเสริมซึ่งกันและกัน

“การจัดกิจกรรม IDE 2018 เป็นหนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ประจำปีของ IDE Center by UTCC ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของภาคีพันธมิตร IDE Ecosystem ทั้ง 5 ภาคส่วน กิจกรรม IDE 2018 จะเป็นการรวมตัวกันของการประกอบการนวัตกรรม เทคโนโลยี และโมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากทั่วทุกมุมโลก ไปจนถึงการเฟ้นหาและคัดเลือกที่สุดของธุรกิจนวัตกรรมแห่งปีทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสร้างโมเดลธุรกิจนวัตกรรมในประเทศ และแสวงหาโอกาสที่ให้ธุรกิจไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย” รศ.ดร.เสาวณีย์ กล่าวทิ้งท้าย

กิจกรรม IDE 2018 ประกอบไปด้วยการแข่งขันแผนธุรกิจ IDE Competitions 3 รายการ ได้แก่การแข่งขันกะเทาะเปลือก การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Global Social Venture Competition: GSVC) ในระดับภูมิภาคอาเซียน และการแข่งขัน MITEF Startup Competition Thailand ซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับโลก ซึ่งมีมูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 2 ล้านบาท การแข่งขันแผนธุรกิจจะช่วยบ่มเพาะให้ผู้ประกอบการสามารถเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดผลกระทบเชิงบวกที่ครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้กิจกรรม IDE 2018 ยังได้เปิดเวที Think Big, Act Small Symposium ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Innovators Under 35 ซึ่งได้นำผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมระดับโลกที่ประสบความสำเร็จ มาร่วมแบ่งปันและเสริมสร้างความรู้และผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมและสามารถนำไปพัฒนาตนเองให้แข่งขันในระดับโลกได้ต่อไป

ทั้งนี้ การแข่งขันแผนธุรกิจ IDE Competitions 3 รายการได้เฟ้นหาผู้เข้าร่วมแข่งขันจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ IDE Accelerator ที่จะได้จัดขึ้นตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้คัดเลือกผู้เข้ารอบกว่า 200 ทีม และเหลือเพียง 27 ทีมสุดทายจากในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม IDE 2018

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม IDE 2018  ในระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการแข่งขัน IDE Competitions ทั้ง 3 รายการแข่งขันจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรม เรดิสัน บลู สุขุมวิท 27 และกิจกรรม Think Big, Act Small : Innovators Under 35  ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ณ โรงภาพยนต์ ไอแมกซ์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองบัตรเข้าร่วมงานได้ที่ http://go.eventpop.me/ideutcc