“กฤษฎา”ให้บิ๊กขรก.เกษตรวางระบบอัพเดทโครงการ แจ้งนายกฯ ครม. ปชช.ทุก 3 เดือน

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)ได้ส่งข้อความผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ถึงผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า

“ผมสังเกตเห็นว่าในปัจจุบันโครงการสำคัญๆของกระทรวงเกษตรฯเริ่มมีความก้าวหน้ามากขึ้น เช่น เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรปลอดสารพิษ หรือการพัฒนากลุ่ม สมาร์คฟาร์มเมอร์ รวมทั้งการที่เริ่มมีภาคเอกชนเข้ามาทำสัญญาซื้อผลผลิตการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ความก้าวหน้าหรือความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ

ผมขอรบกวนพวกเราช่วยคิดหรือวางระบบรวบรวมข้อมูลผลความก้าวหน้าในแต่ละเรื่องหรือแต่ละโครงการเพื่อ กษ.จะได้รายงานให้ นายกรัฐมนตรีหรือครม.ทราบ รวมทั้งราย
งานต่อสาธารณชนผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา และประชาชนได้รับทราบผลการทำงานของพวกเรา

ขอให้ท่านปลัดฯช่วยพูดคุยหารือกับท่านอธิบดีกรมต่างๆรวมทั้งผู้บริหารรัฐวิสากิจและองค์กรมหาชนด้วย เพื่อกำหนดรูปแบบการรายงานความก้าวหน้าของงานกระทรวงเกษตรฯโดยจะทำในรูปแบบเป็นทางการทุกๆ3เดือน รวมทั้งการรายงานความเคลื่อนไหวของผลการดำเนินงานแบบไม่เป็นทางการเป็นห้วงๆระหว่างดำเนินการด้วยก็ดี

สำหรับพวกเราที่ทำงานประจำอยู่ในต่างประเทศนั้นขอให้ศึกษาหรือสังเกตการจัดทำรายงานด้านการเกษตรในประเทศต่างๆที่เห็นว่าดีเหมาะสมสามารถนำมาใช้ในประเทศไทยก็ให้ส่งรูปแบบหรือเสนอวิธีการรายงานมาให้ท่านปลัดพิจารณาด้วย”