นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมเปิดการประชุมสัมมนา เพื่อขับเคลื่อนงานของสภาเกษตรแห่งชาติ ในการส่งเสริมและพัมนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เพื่อขับเคลื่อนงานของสภาเกษตรแห่งชาติกล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “เพื่อขับเคลื่อนงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติในการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร” ในวันนี้

สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นด้วยความคาดหวังจากเกษตรกร องค์การและหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เชื่อมประสานในการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง กับเกษตรกรเพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัยหาด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของเกษตรกร นำพาเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมของประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืนในระยะยาว

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเกษตร และแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการผลิตและแปรรูปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยดำเนินการร่วมกันของทุกภาคส่วนในรูปแบบของโครงการประชารัฐ การที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดทำข้อตกลงร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรมม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมและงานวิจัย ให้กับเกษตรกร และทำข้อตกลงร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการส่งเสริม SME เกษตร ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยนี และแหล่งเงินทุนในการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตซึ่งก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ของชุมชน ยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรและสร้างตวามเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

ด้านนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคา และความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ.2560-2564) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและมีมติความเห็นชอบ ซึ่งแผนแม่บทดังกล่าว มุ่งสร้างโอกาสให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงทรัพยากรในการประกอบอาชีพ พัฒนาภาพของเกษตรด้านการจัดการฟาร์ม พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรที่ยากจนให้ยกระดับรายได้ที่สูงขึ้น  และสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยรวมตัวในรูปแบบกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกัน