“บีโอไอ” ยกระดับเกษตรปั้น อีอีซี อนุมัติเกณฑ์หนุนท้องถิ่น-อุตฯ อุ้มเอกชนกระทบปรับขึ้นค่าแรง

บีโอไอไฟเขียวมาตรการช่วยผู้ประกอบการกระทบปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ หนุนใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลเพิ่มคุณภาพ อนุมัติยกระดับภาคการเกษตรท้องถิ่น ครอบคลุมตั้งแต่ต้นยันปลายน้ำ คลอดมาตรการเขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี ทั้งการประกอบอากาศยานและซ่อมบำรุง

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ว่าคณะกรรมการบีโอไอได้อนุมัตินโยบายในหลายเรื่อง คือ 1. อนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้น โดยจะช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนนำเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตหรือการให้บริการ โดยผู้ประกอบการจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี ในวงเงิน 50% ของเงินลงทุนปรับปรุงกิจการด้านระบบดิจิทัล อาทิ การฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลขึ้นสูงในระบบการจัดการข้อมูล (บิ๊กดาต้า) เป็นต้น

นางสาวดวงใจ กล่าวว่า 2. อนุมัติมาตรการทางด้านการเกษตร มุ่งเน้นการยกระดับภาคการเกษตรท้องถิ่น เช่น วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งขณะนี้ได้กำหนดกิจการขึ้นมาหนึ่งกลุ่ม เพื่อครอบคลุมภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ เช่น กิจการการผลิตปุ๋ย การปรับปรุงพันธุ์พืช การคัดคุณภาพผลผลิต หรือการแปรรูปสินค้า กิจการกลุ่มนี้จะได้สิทธิประโยชน์ โดยมีเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท ผ่อนปรนจากเงินลงทุนขั้นต่ำของโครงการปกติที่อยู่ที่ 1,000,000 บาท และสามารถนำเครื่องจักรที่ใช้แล้วมาใช้ในโครงการได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นกิจการขนาดเล็กที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 50 ล้านบาท และต้องมีหุ้นไทยขั้นต่ำ 50% โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา 5-8 ปี ในสัดส่วนไม่เกิน 200% ของมูลค่าเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ส่วนในกรณีที่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือเป็นมูลนิธิ หากมีผู้ประกอบการอื่นให้ความช่วยเหลือ เช่น สร้างโรงงาน หรือซื้อเครื่องจักรให้ ก็สามารถนำเงินลงทุนส่วนนี้มาขอกับคณะกรรมการบีโอไอได้ โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี ในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของมูลค่าเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ กิจการต้องมีความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ด้วย

นางสาวดวงใจ กล่าวว่า 3. อนุมัติมาตรการเขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี โดยได้กำหนดประเภทกิจการเป้าหมายแต่ละกลุ่มว่าประกอบด้วยกิจการอะไรบ้างเพื่อที่จะสามารถขอสิทธิพิเศษภายใต้มาตรการบีโอไอ เช่น อุตสาหกรรมการบิน ประกอบด้วย กิจการประกอบอากาศยานหรือชิ้นส่วน หรือกิจการซ่อมอากาศยานหรือชิ้นส่วน เป็นต้น

“นอกจากนี้ได้เสนอเป้าหมายการส่งเสริมการลงทุนในปี 2561 ที่ 7.2 แสนล้านบาท จากเดิมปี 2560 เป้าหมายการส่งเสริมการลงทุนอยู่ที่ 6.4 แสนล้านบาท” นางสาวดวงใจ กล่าว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน