“บีโอไอ” หนุนผู้ประกอบการใช้ไฮเทคสู้ค่าแรง

น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อสนับสนุนการยกระดับความสามารถด้านดิจิตอล เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงที่ปรับสูงขึ้น

โดยขยายขอบข่ายมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตครอบคลุมการนำเทคโนโลยีด้านดิจิตอลมาใช้ กิจการจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโครงการที่ดำเนินการอยู่เดิม เป็นระยะเวลา 3 ปี ในวงเงิน 50% ของมูลค่าเงินลงทุนซึ่งไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน

หากพัฒนาทักษะด้านดิจิตอล เช่น ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ชั้นสูง จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 200% ของเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกี่ยวข้องจูงใจผู้ประกอบการร่วมมือท้องถิ่น เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคการเกษตรอย่างครบวงจร

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้ส่งเสริมการลงทุนในกิจการด้านการเกษตรเป็นกรณีพิเศษ หากยื่นขอรับการส่งเสริมภายในสิ้นปี 2561 ผ่อนปรนเงื่อนไขด้านการผลิตให้ง่ายขึ้น ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับกิจการที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร เช่น กิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโน กิจการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสัตว์ กิจการคัดคุณภาพบรรจุและเก็บรักษาพืชผักผลไม้ ฯลฯ

น.ส.ดวงใจ กล่าวเพิ่มเติมว่า บอร์ดยังประกาศกลุ่มประเภทกิจการเป้าหมายใน “เขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย” ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ทำให้ประเภทกิจการเป้าหมายสำหรับแต่ละเขตมีผลใช้บังคับทันทีที่คณะกรรมการนโยบายอีอีซีออกประกาศกำหนดเขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรมเอสเคิร์ฟ และกิจการสนับสนุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561