ครม.ไฟเขียวขยายกลุ่มช่วยเหลือกลุ่มเกษตร-วิสาหกิจชุมชนพยุงราคาข้าว

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด จำนวน 2 โครงการ เพื่อจูงใจให้มีการเก็บสต๊อกข้าวเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาระดับราคาข้าวในตลาด ได้แก่ 1.โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 59/60 ขยายความช่วยเหลือครอบคลุมกลุ่มเกษตรกรไม่เกินกลุ่มละ 20 ล้านบาท และวิสาหกิจชุมชน ไม่เกินชุมชนละ 5 ล้านบาท

ให้ค่าเก็บรักษาตันละ 1,500 บาท โดยแบ่งจ่ายในวันเบิกรับเงินกู้เพื่อเป็นค่าเตรียมข้าวเปลือก 1,000 บาท ส่วนอีก 500 บาทรับในวันที่ไถ่ถอนหลังร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือเข้าร่วมตามมาตรการที่กำหนด

2.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกปีการผลิต 59/60 ได้แก่ ชดเชยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ตามระยะเวลาที่เก็บสต๊อกไว้ 60 – 90 วัน จากเดิม 60-180 วัน นับแต่วันที่เบิกจ่าย ชดเชยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 4 ต่อปี เพื่อเก็บสต๊อกข้าวตั้งแต่วันที่ 90 – 180 วัน วงเงินค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 940 ล้านบาท เป็น หรือ 1,306.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 366.5 ล้านบาท