กระบี่ จัดโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ออกบริการประชาชน

พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีนายไพศาล  ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และนายประคอง อุสาห์มัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาการเกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานในส่วนของการบูรณาการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม ส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกร ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง คาดว่าจะมีผู้มารับบริการไม่ต่ำกว่า 300 คน

นายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม กล่าวว่า โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ออกเยี่ยมเยียน และสอบถามความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลของประชาชนในพื้นที่ และสามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง ทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข พร้อมทั้งนำบริการของทางส่วนราชการมาให้ประชาชนในท้องที่ เพื่อเป็นการเติมเต็มการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัด กับประชาชนในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน

นายประคอง อุสาห์มัน กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้บริการทางการเกษตรรวมถึงการแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรในระดับพื้นที่ เพื่อให้ได้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง อาทิเช่น การบริการตรวจวิเคราะห์ดิน การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อกำจัดโรคพืช การให้บริการทำหมันแมวและสุนัข การมอบพันธุ์ปลา พันธุ์ผัก และยังมีการสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาประหยัดอีกด้วย