นักศึกษามทร.สุวรรณภูมิ คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.

ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ นำนักศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนแผนธุรกิจ รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ (ด้านภาษาอังกฤษ)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดผลงานสหกิจศึกษา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดเขียนแผนธุรกิจ จากการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร