ภารกิจนักรบสีน้ำเงินเพื่อประชาชน(ตอนที่1)

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย (นทพ. บก. ทท) คือหนึ่งในพันธมิตรสำคัญ ผู้สนับสนุนและร่วมมือกับ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ มาอย่างยาวนาน ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและประชาชน สมดังปณิธานของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ในการเป็นที่พึ่งของประชาชนทั้งในยามเกิดภัยพิบัติและในยามสงบ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย หรือ “นักรบสีน้ำเงิน” เป็นหน่วยทหารที่ได้รับความไว้วางใจ ความรัก และการต้อนรับจากประชาชนเป็นอย่างดี เวลาพี่น้องประชาชนประสบภัยธรรมชาติ อาทิ น้ำท่วม เขาจะได้รับความช่วยเหลือจากทหารชุดสีน้ำเงิน หรือหากประสบภัยแล้ง ไม่สามารถทำการเกษตรได้ ทหารชุดสีน้ำเงินสามารถช่วยเหลือได้ทั้งในระยะสั้น คือ จัดหาน้ำให้เป็นการเร่งด่วน และระยะยาว คือ การขุดบ่อ หรือการกักเก็บน้ำ ส่วนในสภาวะปกติ ทหารชุดสีน้ำเงินได้ช่วยประชาชนในเรื่องการประกอบอาชีพ รวมไปถึงการจัดหาอาชีพเสริม เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ

หลังการเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 พลเอก ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ให้โอวาทกำลังพล สร้างเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล และเป็นแนวทางการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน โดย พลเอก ธงชัย สาระสุข ได้เน้นย้ำให้กำลังพลทำงาน โดยน้อมนำตามแนวทางศาสตร์พระราชา พร้อมให้ยึดถือปรัชญาในการทำงาน 5 ประการ อันประกอบด้วย “เสียสละ มุ่งมั่น ศรัทธา สามัคคี มีคุณธรรม” เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ เพื่อพี่น้องประชาชนสืบไป

พลเอก ธงชัย สาระสุข จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 19 และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 30 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตร 69 โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2536-2537 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 มีประสบการณ์การทำงานมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการทหารฝ่ายยุทธการ ด้านการวิจัยและพัฒนาการรบ ด้านราชการทหารสนามชายแดน ตามแผนป้องกันประเทศ ด้านราชการตามแผนงานการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ และด้านราชการทหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ปี 2549, ปี 2552, ปี 2553 และปี 2557) ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวของ พลเอก ธงชัย สาระสุข ดังข้างต้น จะมีส่วนสำคัญยิ่ง ในการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกำลังพลทุกนาย สังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย (นทพ. บก. ทท.) เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เปลี่ยนนามหน่วยจากเดิม กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือ กรป.กลาง เป็นหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หรือ นทพ. โดยมีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หรือ ผบ.นทพ. เป็นผู้บังคับบัญชา การทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารดีขึ้นนั้น จำเป็นต้องพัฒนาทุกๆ ด้าน พร้อมกันไป ทั้งทางวัตถุและจิตใจ อันเป็นการช่วยเหลือประชาชนตามหลักการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือ เพื่อให้ประชาชนช่วยตนเองได้ต่อไป ตาม 8 แผนงานหลัก ดังนี้ (ขอบพระคุณข้อมูลจาก http://afdc-ict.rtarf.mi.th)

  1. แผนงานสร้างเส้นทางคมนาคม ถนนหนทางคือการนำความเจริญเข้าไปสู่ท้องถิ่น พร้อมๆ กับการนำผลผลิตของผู้คนออกมาสู่ตลาด สำคัญต่อการดำรงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอย่างยั่งยืน ถนนนับหมื่นแสนกิโลเมตรที่ตัดผ่านป่าทึบ ยอดดอยสูงชัน หรือแม้หุบเหวลึกล้ำ ล้วนเป็นผลงานที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เกิดความภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้เห็นรถของพี่น้องประชาชนขนพืชผักผลไม้วิ่งไปบนถนน รวมทั้งสะพานที่เราตั้งใจสร้างขึ้น และมอบให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส่วนราชการในท้องถิ่น

ส่วนแผนงานหลักที่ 2-8 จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น โปรดติดตามต่อฉบับหน้าค่ะ…

ติดต่อประสานงาน รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ (อาจารย์แมว) รักษาการ ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ สำนักงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 หรือ อีเมล [email protected] หรือ ไลน์ไอดี ajmaew