ฮึ่มชาวนารับเงินแล้วเบี้ยว รมว.เกษตรฯจี้ตรวจ-แอบปลูกข้าว

รมว.เกษตรฯ สั่งตรวจสอบครอบครัวชาวนารับเงินสมัครใจเปลี่ยนอาชีพรายละ 30,000 บาท แต่ยังแอบปลูกข้าวเหมือนเดิม ฮึ่มหากพบต้องเรียกเงินคืนเพราะผิดสัญญา แต่ยอมรับอีกส่วนเพราะจ่ายเงินล่าช้าทำให้เมื่อมีน้ำชาวนาบางรายจึงปลูกข้าวไปพลางๆ ก่อน

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรลงสำรวจพื้นที่เกษตร ในส่วนที่ลงทะเบียนเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ โดยได้รับเงินอุดหนุน 2,000 บาท/ไร่ รายละ ไม่เกิน 15 ไร่ หลังได้รับแจ้งว่ามีเกษตรกรรับเงินแล้วไม่ทำตามสัญญา ไม่ปรับเปลี่ยนอาชีพ หรือรับเงินแล้วยังคงปลูกข้าว เพราะหากพบ มีการกระทำผิดเงื่อนไขให้ยึดเงินคืน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับเงินงบประมาณของภาครัฐ

“จากการสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบอุปสรรคเกิดจากการเบิกจ่ายเงินของสำนักงบประมาณดำเนินการได้ช้า เมื่อถึงเวลาที่ต้องจ่ายเงินชดเชยไร่ละ 2,000 บาทไม่สามารถดำเนินการได้ เมื่อมีน้ำเกษตรกรจึงตัดสินใจปลูกข้าว เรื่องนี้ถือเป็นความบกพร่องของทางการที่ดำเนินการช้า แต่หากพบมีการกระทำผิดเงื่อนไขการลดพื้นที่ปลูกข้าวและปรับเปลี่ยนอาชีพ ให้เจ้าหน้าที่เรียกเงินคืนจากเกษตรกรได้เลย แต่เบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใด” รมว.เกษตรฯ กล่าว

ด้านนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 และโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาปี 2560/61 มีเกษตรกรเข้ามาแจ้งยืนยันการปลูกพืชหลากหลายแล้ว 24,957 ราย พื้นที่ 219,976.75 ไร่ คิดเป็น 63.83% ของพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

ขณะที่คณะทำงานระดับตำบล ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ อาสาสมัครเกษตร และเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงปลูกพืชหลากหลายของเกษตรกร ได้ 1,502 ราย พื้นที่ 12,553.50 ไร่ หรือคิดเป็น 5.7% ของพื้นที่แจ้งยืนยันการปลูก

ส่วนโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูแล้งหลังนาปี 2560/61 ที่มีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ ทดแทนการนำเข้าและยังช่วยลดรอบการทำนา มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ 700,000 ไร่ ล่าสุดมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วม 84,906 ราย คิดเป็น 123,642 แปลง รวมพื้นที่ 618,373.25 ไร่ คิดเป็นสัดส่วน 88.34% ของพื้นที่เป้าหมาย

นายสมชายกล่าวว่า ทั้ง 2 โครงการดังกล่าวดำเนินการเพื่อลดรอบการทำนาในฤดูนาปรัง เป็นการพักนาและปลูกพืชทางเลือกอื่นสลับ เป็นรายได้ระหว่างการพักนา และสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชอื่นในพื้นที่นา โดยภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่