ขี้ตกคืออะไร ชาวบ้านเก็บขาย สร้างรายได้ (คลิป)

คุณยายท่านนี้หลังจากว่างเว้นจากการทำนาทำเกษตร ก็ออกมาเดินเก็บขี้ตกใต้ต้นยาง เพื่อนำไปขายในชุมชน สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว ขี้ตกคืออะไร ฟังจากคุณยาย

 

ที่มา : มติชนออนไลน์