กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งเครื่องตรวจรับรองสิทธิ์เกษตรกรปลูกข้าวโพดและพืชหลากหลายแทนข้าว ก่อนจ่ายเงินสนับสนุนไร่ละ 2,000 บาท

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 และโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการ เพื่อลดรอบการทำนาในฤดูนาปรัง ด้วยการพักนาและปลูกพืชทางเลือกอื่นสลับ เพื่อเป็นรายได้ระหว่างการพักนา และสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชอื่นในพื้นที่นา เป็นเกษตรกรรมทางเลือกให้ชาวนาในระยะยาว ทั้งยังลดความเสี่ยงขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยภาครัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่


ขณะนี้มีเกษตรกรเข้ามาแจ้งยืนยันการปลูกพืชหลากหลายกับสำนักงานเกษตรอำเภอแล้ว 24,957 ราย พื้นที่ 219,976.75 ไร่ คิดเป็น 63.83% ของพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ขณะที่คณะทำงานระดับตำบล ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ อาสาสมัครเกษตร และเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ แปลงปลูกพืชหลากหลายของเกษตรกร ได้ 1,502 ราย พื้นที่ 12,553.50 ไร่ หรือคิดเป็น 5.7% ของพื้นที่แจ้งยืนยันการปลูก ส่วนโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูแล้งหลังนาปี 2560/61 ที่มุ่งหวังเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ ทดแทนการนำเข้า และยังช่วยลดรอบการทำนา โดยมีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ 700,000 ไร่ ล่าสุดมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วม 84,906 ราย คิดเป็น 123,642 แปลง รวมพื้นที่ 618,373.25 ไร่ คิดเป็นสัดส่วน 88.34% ของพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งมีเกษตรกรแจ้งยืนยันการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 70,150 ราย รวม 102,380 แปลง พื้นที่ 488,977 ไร่ ในจำนวนนี้มีแปลงที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการระดับตำบลแล้ว 13,555 ราย รวม 17,937 แปลง พื้นที่ 90,510.50 ไร่
“ได้เร่งให้คณะทำงานทุกระดับดำเนินการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์เกษตรกรที่เข้าร่วมปลูกพืชหลากหลายและปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เร็ว เพื่อสร้างรายได้เสริมที่ดีและเป็นทางเลือกในการทำการเกษตรที่ยั่งยืนในอนาคต” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว