เมืองคอน ลุ้นโรงขยะพันตัน ผู้ว่าฯ ยก “ทม.ทุ่งสง” ต้นแบบ หลัง “พลิกถุง พลิกโลก” ฉลุย!

นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมือง (ทม.) ทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง ว่า เทศบาลเมืองทุ่งสงมีปริมาณขยะมูลฝอย 50 ตัน ต่อวัน จึงได้ดำเนินงานโครงการ “พลิกถุง พลิกโลก” มาตั้งแต่ปี 2558-2560 ทำให้มีปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบเหลือเพียง 20 ตัน ต่อวัน และภายในปี 2561 ได้ตั้งเป้าลดปริมาณขยะลงอีก ร้อยละ 5 หรือ 15 ตัน ต่อวัน ตามแนวทางโครงการจังหวัดสะอาด  ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 โดยใช้หลัก 3 Rs คือ Reduce : ใช้น้อย, Reuse : ใช้ซ้ำ และ Recycle : นำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งได้เริ่มต้นการจัดการขยะมูลฝอยจากองค์กรภายใต้เทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และขยายสู่ครัวเรือน ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ประมาณ 4,000 คน ต้องกลับไปอธิบายขยายผลให้พ่อแม่แล้วให้ตอบกลับมายังโรงเรียนด้วย นอกจากนี้ได้มีการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการจัดการขยะมูลฝอยและดูแลสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นด้วย

ด้าน นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาขยะที่ผ่านมา ทางจังหวัดได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 คลัสเตอร์ ใน 23 อำเภอ แต่ละคลัสเตอร์มีการบริหารจัดการขยะเป็นการเฉพาะของคลัสเตอร์เองแล้วแต่ศักยภาพ ทม.ทุ่งสงเป็นตัวอย่างของการจัดการบริหารที่ดี จะเห็นว่าแม้แต่ในสำนักงานเทศบาลก็ยังมีการจัดการบริหารขยะทุกห้อง อยากให้ทุกสำนักงานได้มาเห็นตัวอย่าง ขยะเป็นเรื่องของพฤตินิสัย ต้องปลูกฝังตั้งแต่ระดับครัวเรือน ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ ปัญหาขยะนำมาสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อม อุทกภัย เพราะขยะที่ทิ้งไม่เป็นที่เป็นทาง ทำให้ท่อระบายน้ำเกิดการอุดตัน

“ปัญหาขยะของจังหวัดนครศรีธรรมราชถือว่าอยู่ในระดับรุนแรง เฉพาะบ่อฝังกลบของเทศบาลนคร (ทน.) นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี 2528 มีขยะตกค้างประมาณ 1.5 ล้านตัน และต้องรองรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อื่นๆ อีก 58 แห่ง เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีโรงงานกำจัดขยะขนาดใหญ่ ขณะนี้ทางจังหวัดได้มีการเสนอแผนโครงการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะขนาด 1,000 ตันต่อวัน ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ คาดว่าภายในเดือนมีนาคมนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยน่าจะอนุมัติโครงการ”

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน