มรภ.อุบลฯ เผยแนวทางพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน

รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวในโอกาสนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตและแระกาศนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย ว่า จะบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต มุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งความสุข บริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล มีศักยภาพและความสามารถในการจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตะวันออกและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง พร้อมทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานและบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน และการวิจัยสร้างสรรค์ แสวงหาและพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

อธิการบดี มรภ.อุบลฯ กล่าวว่า จะดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสุขภาวะที่ดี และการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว และคาร์บอนต่ำ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีและเหมาะสมภายใต้บริบทของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการมีส่วนร่วมและบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561