ทปอ.จับมือสภาอุตฯ-ชู 3 ยุทธศาสตร์ ปั้นบัณฑิตคุณภาพ-เสริมทักษะตรงสาขาขาดแคลน

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ทปอ.ได้ร่วมหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อวางนโยบายการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยจะร่วมกันวางแผนให้สอดคล้องกันระหว่างความต้องการและคุณภาพทักษะที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ รวมทั้งการนำเอานวัตกรรมและงานวิจัยมาขยายผลเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ในเชิงสาธารณะและพาณิชย์ให้มากขึ้น ซึ่งหลังจากนี้จะเร่งผลักดันการดำเนินงานให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมาตรฐานและความเชื่อถือระหว่างกันให้มากขึ้น

ประธาน ทปอ.กล่าวต่อไปว่า การดำเนินงานดังกล่าวมี 3 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน คือ 1. ยุทธศาสตร์การสอดแทรกการเรียนการสอนด้านทักษะแรงงานและผู้ประกอบการ ซึ่งจะเร่งให้แต่ละมหาวิทยาลัยปรับปรุงหลักสูตร โดยบูรณาการทักษะที่เตรียมความพร้อมในการทำงาน พร้อมเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น เพื่อบ่มเพาะความพร้อมให้เกิดขึ้นตั้งแต่ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ 2. ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมกับสถาบันอุดมศึกษาแบบคู่ขนาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและคุณสมบัติที่ภาคธุรกิจต้องการ พร้อมทั้งสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อให้ทันยุคสมัย ตลอดจนการร่วมลงทุนด้านการนำปัญหาของแต่ละภาคอุตสาหกรรมมาร่วมต่อยอดงานวิจัย รวมถึงการจัดตั้งแล็บหรือสถาบันการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี

“ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดำเนินโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรม รูปแบบของยุทธศาสตร์นี้คือการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง โดยจะให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้และทดลองงานในแต่ละภาคธุรกิจโดยไร้ข้อจำกัด พร้อมนำเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัยมาปรับใช้จริง ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่เร็วขึ้น มีเป้าหมายและทัศนคติในการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น” ศ.ดร.สุชัชวีร์กล่าว

ประธาน ทปอ.กล่าวด้วยว่า ต่อจากนี้การผลิตบัณฑิตในแต่ละสาขา มหาวิทยาลัยยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อจัดทำหลักสูตรที่ผสมผสานความเป็นวิชาชีพ เพื่อให้เป็นใบเบิกทางการเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจให้มากขึ้น นอกจากนี้ จะต้องเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมด้วยการนำโจทย์หรือปัญหามาต่อยอดการพัฒนาสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์และเกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561