โชว์ผลโครงการ 5 ประสาน ปี 60 ยกระดับเกษตรกรด้วยทฤษฎีใหม่ พร้อมหนุนเกษตรกรต่อเนื่องในปี 61

สศก. เผยผลติดตามโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” ปี 2560 เกษตรกรได้องค์ความรู้ เข้าใจหลักทฤษฎีใหม่ ปรับแนวคิดสู่เศรษฐกิจพอเพียงได้มากขึ้น ช่วยเกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและค่าใช้จ่ายทางการเกษตร 20,832 บาท/ปี พร้อมเดินหน้าขยายความสำเร็จ ปี 2561 หนุนเกษตรกรยกระดับคุณภาพชีวิต พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข  เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง  ผลการขับเคลื่อนโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับส่วนราชการในสังกัด ปราชญ์เกษตร ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ขับเคลื่อนโครงการ  และส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 70,000 ราย             น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม  โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน และสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

สศก. ได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานปี 2560 (ผลการดำเนินงานระหว่างกุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน 2560) พบว่า  ซึ่งหลังจากที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 98 เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำเกษตรทฤษฎีใหม่  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เข้าใจการจัดทำบัญชีครัวเรือน มีการวางแผนการผลิต สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและลดรายจ่ายทางการเกษตรด้วยการพึ่งพาตนเองเฉลี่ย 1,736 บาท/เดือน หรือ 20,832 บาท/ปี โดยแบ่งเป็นลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เช่น การปลูกผัก เลี้ยงปลา และเลี้ยงไก่ไข่ไว้บริโภคในครัวเรือน จำนวน 964 บาท/เดือน และลดรายจ่ายทางการเกษตร เช่น ใช้แรงงานตนเอง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารไล่แมลง และอาหารสัตว์ใช้เอง จำนวน 772 บาท/เดือน  นอกจากนี้ พบว่า เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของครัวเรือนได้ 132 บาท/เดือน เช่น ค่าบุหรี่ สุรา การเล่นพนันเสี่ยงโชค ส่งผลให้เกษตรกรมีการออมเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการชำระหนี้ได้มากขึ้นและชำระหนี้ได้ตรงเวลาจากการพึ่งพาตนเอง

พร้อมนี้ เกษตรกรให้ความเห็นว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว เกษตรกรตั้งใจจะทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยจัดสรรพื้นที่ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ คือ แหล่งน้ำ นาข้าว ปลูกพืช และที่อยู่อาศัย/เลี้ยงสัตว์  ส่วนเกษตรกรที่มีสภาพของพื้นที่ไม่เหมาะกับการขุดบ่อเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร และยังไม่พร้อมด้านสภาพพื้นที่ มีความตั้งใจจะทำการเกษตรแบบผสมผสาน

สำหรับการดำเนินงานในปี 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจากพื้นที่ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้น อีกจำนวน 70,000 ราย รวมเป็น 140,000 ราย เพื่อน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน