กยท. จัดประชุมชี้แจงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการ 20,000 ล้านบาท ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา การยางแห่งประเทศไทย กยท. จัดประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการเข้าร่วม โครงการสินเชื่อผู้ประกอบกิจการยางแห้ง 20,000 ล้านบาท พร้อมขอจัดสรรงบประมาณชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง กล่าวในที่ประชุมว่า โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยางแห้ง วงเงิน 20,000 ล้านบาท เป็นโครงการที่ให้ผู้ประกอบกิจการแปรรูปยางแห้ง ยื่นขอกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง ให้เกิดการดูดซับยางพาราออกจากระบบ นำมาเก็บสต็อกของผู้ประกอบการในลักษณะหมุนเวียน หรือ Moving stock โดยเป็นโครงการเงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในกรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่ง กยท. จะขอจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ เพื่อจ่ายชดเชยดอกเบี้ยแก่ผู้ประกอบกิจการยาง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ตามระยะเวลาโครงการ 1 ปี

นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กยท. จะเข้าตรวจสอบความสามารถในการจัดเก็บสต็อก ของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำมาพิจารณากำหนดกรอบวงเงินจัดสรร โดยใช้วิธีการคำนวณกรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรร จากความสามารถในการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้นจากเดิม คูณด้วยราคากลางยางประเภทต่างๆ ที่ กยท. ประกาศ ตามวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติจาก ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะพิจารณาให้สินเชื่อตามระเบียบของธนาคารนั้นๆ โดยมีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทำสัญญา โดยผู้กู้ชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

สำหรับการจ่ายเงินเพื่อชดเชยดอกเบี้ยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ กยท. จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ และจ่ายชดเชยดอกเบี้ยเมื่อสิ้นสุดโครงการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขชดเชยดอกเบี้ย คือ ผู้ประกอบการต้องมีสต็อกยางเพิ่มขึ้นมากกว่าสต็อกเฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปี นับจากวันที่ยื่นความประสงค์ โดยคำนวณจากปริมาณสต็อกยางที่เพิ่มขึ้น คูณด้วยราคารับซื้อยาง บวกไม่ต่ำกว่า 0.50 บาท จากราคาตามประกาศของ กยท. ไม่เกินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร และไม่เกินภาระหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ

ผู้ที่ประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการฯ สามารถยื่นคำขอด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-9407391