ปภ.วางแผนรับมือปัญหาขาดแคลนน้ำ ลดผลกระทบวิกฤตภัยแล้ง

ปภ. – นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ระยะนี้อยู่ในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องฤดูร้อน บริวเวณตอนบนของประเทศไทยมีฝนตกน้อยลง ทำให้หลายพื้นที่เสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และภาคการเกษตร เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะการปฏิบัติตนเพื่อรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ดังนั้น ภาคประชาชนจัดหาและซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ ในช่วงฤดูแล้ง ใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน ไม่เปิดน้ำไหลทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ล้างจานในภาชนะรองน้ำ ไม่ใช้สายยางล้างรถ รวมถึงนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น อาทิ ทำความสะอาดบ้าน รดน้ำต้นไม้ เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ อาทิ ฝักบัวที่มีหัวฉีดขนาดเล็ก ก๊อกน้ำชนิดประหยัดน้ำ รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศที่หัวก๊อกน้ำ ฝักบัว หรือชักโครก เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำและลดปริมาณการใช้น้ำ  หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและก๊อกน้ำ หากมีการรั่วซึม ควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

ภาคการเกษตร ติดตามสถานการณ์น้ำและแผนการจัดสรรน้ำในพื้นที่ เพราะหากใช้น้ำเกินปริมาณที่จัดสรรจะทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับรักษาระบบนิเวศและผลิตน้ำประปา วางแผนเพาะปลูกพืชให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน งดทำนาปรังในช่วงฤดูแล้ง เลือกปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อย และมีตลาดรองรับ อาทิ เมล่อน แตงโม หรือปรับเปลี่ยนไปเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้มีรายได้เสริมในช่วงที่เพาะปลูกไม่ได้ นำพลาสติกมาคลุมดินไว้ วางระบบน้ำหยดในการเพาะปลูกพืช จะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร สร้างระบบกักเก็บน้ำในพื้นที่การเกษตร ขุดลอกบ่อน้ำหรือคูน้ำเพื่อเพิมพื้นที่กักเก็บน้ำ

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด