มทร.สุวรรณภูมิ อาสาพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย

ปัจจุบันการศึกษานับได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ  จะเห็นได้จากการจัดงบประมาณของรัฐบาลที่กระจายไปยังแต่ละโรงเรียน แต่ในขณะเดียวกันงบประมาณที่จัดสรรให้นั้นยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนา ปรับปรุงสภาพโรงเรียนให้สามารถใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด ประกอบกับโรงเรียนในแต่ละภูมิภาคมีจำนวนมาก ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จึงเข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนา โดยการมอบสิ่งของอุปกรณ์กีฬา การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม รวมถึงการมอบหนังสือ  เพื่อช่วยเติมต็มความสุขความสมบูรณ์ให้กับนักเรียนที่อยู่ห่างไกลหรือในถิ่นทุรกันดาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)สุวรรณภูมิ จึงจัดโครงการเกษตรอาสาพัฒนาชุมชน โดย ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ นำนักศึกษาลงพื้นที่ทำความสะอาดโรงเรียน  ทำแปลงปลูกผัก และมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เสริมสร้างความรู้ให้กับชุมชน ประชาชน และนักเรียนในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษามุ่งมั่นจัดการศึกษา ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและพัฒนากำลังคนทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมีคุณภาพ              และได้มาตรฐาน มีทักษะชีวิตและการทำงาน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ก็พร้อมที่จะสานต่อนโยบายและพันธกิจของมาหาวิทยาลัย ที่จะสร้างและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบันฑิตนักปฏิบัติ และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ด้านมีจิตสาธารณะ โดยส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคม ชุมชน เพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษาด้านจิตสาธารณะ ให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน มีคุณลักษณะ  ที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

ด้าน นายสุวพันธ์ ผลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง เปิดเผยว่า โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนจำนวน  68  คน รู้สึกดีใจที่คณะอาจารย์และนักศึกษามาช่วยกันพัฒนาเติมเต็ม และเห็นความสำคัญทางการศึกษาของเด็กนักเรียน ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่มาจัดกิจกรรมมอบทักษะ ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร พร้อมทั้งยังมอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้เด็ก ๆ ได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม  และมีความเสมอภาคในสังคม