มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ อบต.บ้านเกาะ จัดงาน “วันข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงาน “วันข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ”  ในวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ตลาดราชมงคล  (ติดตลาดกลางกุ้งอยุธยา) ชมและชิมผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด  ชมกิจกรรมการประกวดข้าวโพดเทียน พันธุ์บ้านเกาะ การประกวดอาหารคาว – หวาน จากข้าวโพดเทียน สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวโพด  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพด สินค้าOTOP และการจำหน่ายสินค้าธงฟ้า

นายสมบุญ อิ่มสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เปิดเผยว่า จุดเด่นของข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ จะมีแปดแถว มีความอ่อนนุ่ม ไม่ติดฟัน  หวานเล็กน้อย ขนาดฝักพอเหมาะ อายุการเก็บเกี่ยวสั้น ดูแลรักษาง่าย จำหน่ายได้ราคาดี และสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ทั้งในเขตพื้นที่ไร่และเขตชลประทาน ในการจัดงาน “วันข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มุ่งหวังให้เกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวโพดเทียน พันธุ์เทียนบ้านเกาะ สามารถปลูกข้าวโพดเทียนได้คุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มและกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งมีแหล่งค้าขายที่เหมาะสม ชัดเจนยิ่งขึ้น

ด้าน รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี กล่าวว่า การจัดงานวันข้าวโพดเทียน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของโครงการวิจัยเพื่อชุมชนสังคม เรื่อง การผลิตข้าวโพดเทียนและข้าวโพดข้าวเหนียวเพื่อความมั่นคงอาหารและเพิ่มรายได้ โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้มหาวิทยาลัยนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาช่วยพัฒนาการผลิตข้าวโพดเทียนให้เป็นต้นแบบการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ้นค้าเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด จากการทำงานบูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ และสาธารณสุขจังหวัด  ซึ่งการจัดงานวันข้าวโพดเทียน จึงเหมือนเป็นการนำผลสำเร็จของการดำเนินงานมาเสนอต่อสาะรณะ รวามทั้งเป็นการนำองค์ความรู้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้าวโฑดเทียนในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสู่เกษตร ๔.๐ เช่น การใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวโพด นวัตกรรมการจัดจำหน่ายผลผลิตข้าวโพดเทียน การโปรโมตผลผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต จีเอพี ตลอดจนการตรวจวิเคราะห์ดิน  การใส่ปุ๋ยให้ตรงกับความต้องการของพืช และการตัวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิต เป็นต้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรได้พัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตข้าวโพดเทียนที่มีคุณภาพให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นช่องทางหนึ่งให้เกษตรกรได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง เกษตรกรได้ทราบถึงความต้องการผู้บริโภค เพื่อนำข้อมูลไปปรับในการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ โทร ๐ ๓๕-๗๐ ๙๑๐๑-๓