พณ.เตรียมชงครม.สัญจร 5-6 มี.ค. ดันสมุทรสาครเป็นนครแห่งครัวโลก

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวขณะนำคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตลาดทะเลไท จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมหารือกับผู้นำเศรษฐกิจในจังหวัดภาคกลาง 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี พร้อมผู้แทนภาคเอกชนจากหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาเกษตรกร สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมกุ้งไทย สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่น้ำจืด สมาคมชาวประมง ตลาดกลางสัตว์น้ำ ตลาดกลางผักผลไม้ ผู้ส่งออกไม้ดอกไม้ประดับ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ว่า เป็นการหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่(ครม.สัญจร)วันที่ 5-6 มีนาคมนี้ ที่จังหวัดสมุทรสาคร และเพชรบุรี

สำหรับประเด็นหลักที่หารือกับเอกชนครั้งนี้ ได้แก่ แผนการส่งเสริมและพัฒนาตลาดอาหารทะเล การพัฒนาตลาดกลางสัตว์น้ำ ผัก ผลไม้ และไม้ตัดดอก การขึ้นทะเบียนและใช้เครื่องหมายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) และการท่องเที่ยวกับการสร้างรายได้ท้องถิ่น สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาตลาดกลางอาหารทะเล กระทรวงเห็นด้วยกับการจะผลักดันให้สมุทรสาคร เป็นนครแห่งครัวโลก โดยเฉพาะศูนย์กลางอาหารทะเล ตามผลผลิตด้านอาหารทะเลที่หลากหลายในพื้นที่ และเป็นแหล่งอาหารทะเลที่สำคัญของไทย และจะส่งเสริมให้กลายเป็นตลาดสินค้าเฉพาะอย่างและตลาดดึงดูดการท่องเที่ยวต่อไป (แม็กเน็ต มาร์เก็ต)

ในส่วนการพัฒนาตลาดกลางสัตว์น้ำ ผัก ผลไม้ และไม้ตัดดอก เห็นว่า มีหลายจังหวัดในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลางดังกล่าว ที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาให้เป็นตลาดกลาง โดยกระทรวงจะเข้าไปช่วยยกระดับตลาด และพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ในแต่ละด้านต่อไป ส่วนการส่งเสริมให้จดทะเบียนสินค้าจีไอ สร้างมูลค่าเพิ่ม ก็จะผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอใหม่ๆ เช่น จ.สมุทรสาคร มีสินค้าที่มีศักยภาพและอยู่ระหว่างการพิจารณา คือมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว และมีสินค้าที่น่าจะขึ้นทะเบียนได้ คือ ลำไยพวงทองสมุทรสาคร และเกลือสมุทรสาคร
ขณะที่จังหวัดอื่นๆ ที่มีการยื่นจดทะเบียนจีไอแล้ว จะช่วยพัฒนาและช่วยหาช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต เช่น ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม ส้มโอขาวใหญ่ ชมพู่เพชร มะนาวเพชรบุรี น้ำตาลโตนดเมืองเพชร ขนมหม้อแกงเมืองเพชร ทุเรียนป่าละอู ส้มโอนครชัยศรี สับปะรดบ้านคา เป็นต้น

นอกจากนี้ จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยมีแผนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของพื้นที่ ทั้งจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม และสุพรรณบุรี และจะผลักดันให้ชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตสินค้า ทั้งสินค้าชุมชน สินค้าจีไอ สินค้าโอทอปให้มีการเชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันได้ นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้ว สามารถซื้อสินค้าเป็นของฝากได้ หากพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการให้มีความทันสมัยและเป็นสากล จะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ เหมือนกับตลาดในต่างประเทศ ที่มีการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมการบริหารจัดการตลาด ไปดูวิธีการ และยังช่วยให้ร้านค้าในตลาด สามารถขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น จากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม

 

ที่มา : มติชนออนไลน์