จัดชุดองค์ความรู้ศิลปะ-วิถีไทย

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวถึงผลการประชุมติดตามงานภารกิจเร่งด่วนของสำนักงานปลัด (สป.) วัฒนธรรม ว่า ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ระยะที่ 2 ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีของรัฐบาล นโยบายพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยได้มอบหมายให้หารือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ซึ่งดูแลส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว ว่าต้องการพื้นที่รองรับการประชุมการท่องเที่ยว หรือการแสดงศิลปวัฒนธรรมรูปแบบใด เพื่อรองรับการประชุมระดับนานาชาติ ภูมิภาค และระดับโลกในอนาคตต่อไป

“ที่ประชุมมีแนวคิดจะร่วมมือกับกรมศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรมจากภาคเอกชน จัดทำชุดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานต่างๆ นำไปเผยแพร่ต่างประเทศ รวมไปถึงรู้จักความเป็นไทยและงานบริการผ่าน 5F คือ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) มวยไทย (Fighting) และการอนุรักษ์และขับเคลื่อน เทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดทำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับดาวน์โหลดได้ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าความรู้ รวมถึงงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ” นายกฤษศญพงษ์ กล่าว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด