สกน.จับมือ สกว.จัดมหกรรมต่อยอดจากหิ้งสู่ห้าง ผลักดันนวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงาน Agri–Tech Innovation Forum 2018 : นวัตกรรมสินคาเกษตรไทยแหงอนาคต ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากข้าวและยางพารา ทั้งที่เป็นสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภค ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการค้าและสามารถแข่งขันได้ในตลาด ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้กลายเป็นสินค้าเกษตรนวัตกรรม จึงริเริ่มนำ “งานวิจัย” มาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ถ่ายทอด และต่อยอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การผลิตสินค้านวัตกรรม จึงเป็นที่มาของการจัดงาน Agri–Tech Innovation Forum 2018 : นวัตกรรมสินคาเกษตรไทยแหงอนาคต ซึ่งเป็นงานจัดบู๊ธแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรมสินค้าเกษตรไทย จำนวน 100 ผลงาน พร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ และให้คำปรึกษาจากหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดการต่อยอดผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมสินค้าเกษตรที่พร้อมใช้ประโยชน์ ไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ของนโยบายประเทศไทย 4.0 ได้เป็นอย่างดี นั่นคือเกษตรกรเข้มแข็ง นักวิจัยเข้มแข็ง และประเทศไทยเข้มแข็ง

ภายในงานได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ นักลงทุน และหน่วยงานที่พร้อมจะนำงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 400 ราย นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และให้คำแนะนำผ่านการเสวนา หัวข้อ “ทิศทางตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมโลก 2018” โดยเหล่าผู้บริหารชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดต่างประเทศ และหัวข้อ “งานวิจัยจากหิ้งสูหาง : ความฝนสูความจริง” โดยนักวิจัย และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการนำงานวิจัยไปตอยอดสรางมูลคาในเชิงพาณิชย์ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือโครงการอื่นๆ ติดต่อได้ที่ สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2547 4771 ต่อ 4044, 4047 สายด่วน 1385 หรือ http://www.dft.go.th/apiinspire/

นอกจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศ ยังได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับกรอบการทำงานของกรมการค้าต่างประเทศ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม ร่วมกับ สกว. โดยมี รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศลงนามร่วมกับ รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการ สกว. ด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อร่วมกันจัดทำ (1) ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม นักวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการต่อยอดพืชผลทางการเกษตร (2) จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนและให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับผลงานวิจัยต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน (3) สนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ (4) ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายของกรมการค้าต่างประเทศ

ด้าน ผศ. ดร.โสภาค สอนไว นักวิจัยผู้รับทุนจาก สกว. กล่าวระหว่างการเสวนา หัวข้อ “งานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง : ความฝันสู่ความจริง” ว่าทั้ง “หิ้ง” และ “ห้าง” ต่างก็มีความสำคัญทั้งสองส่วน เพราะนักวิจัยต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ต้องมองว่าประเทศชาติของเราขาดอะไรและจะนำความรู้มาช่วยพัฒนาได้อย่างไร การทำวิจัยแบบลงลึกจนมีผลงานตีพิมพ์จึงเป็นการฝึกฝนวิทยายุทธ์และบ่มเพาะความรู้จนแตกฉาน ก่อนจะนำความรู้ไปพลิกแพลงเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ดึงงานจากหิ้งไปสู่ห้าง ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้อย่างมั่นใจ