ปลุก 18 รสก.อ่อนเปลี้ยให้เข้มแข็ง สคร.ขอกำลัง 14 ราย เป็นพี่เลี้ยง พุ่งเป้าทัดเทียม-มาตรฐานสากล

สคร.ลุยแผนปฏิรูปจัดจับคู่ 14 รสก.ขนาดใหญ่ เป็นพี่เลี้ยงช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ตามนโยบายขับเคลื่อนรัฐวิสาหกิจให้เข้มแข็ง ยกระดับประสิทธิภาพให้ทัดเทียมกันและได้มาตรฐานสากล ประเดิมคู่แรก ปตท.-อคส.

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า สคร.ดึงรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่และมีความเข้มแข็ง 14 แห่ง เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับรัฐวิสาหกิจยังไม่เข้มแข็ง 18 แห่ง ซึ่งตรงนี้เป็นไปตามนโยบายขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เช่น บทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ให้ทัดเทียมกันและได้มาตรฐานสากล

นายเอกนิติ กล่าวว่า โครงการพี่เลี้ยงเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้รัฐวิสาหกิจทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อให้มีส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้ยั่งยืนต่อไป โดยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะพี่เลี้ยงของการรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การคลังสินค้าจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก

นางสาวรสา กาญจนสาย ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สคร. กล่าวว่า พี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงต้องจัดทำแผนการพัฒนา รวมทั้งกำหนดเป้าหมาย และผลลัพธ์จากการพัฒนาร่วมกัน โดย สคร. จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานให้แก่รัฐวิสาหกิจ โดยในปี 2561 มีรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงจำนวน 32 แห่ง แบ่งเป็นพี่เลี้ยง 14 แห่ง และน้องเลี้ยง 18 แห่ง ประกอบด้วย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์การตลาด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นพี่เลี้ยงให้กับบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด และการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. เป็นพี่เลี้ยงให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และองค์การคลังสินค้า (อคส.)

นางสาวรสา กล่าวต่อว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์การสะพานปลา ธนาคารกรุงไทย เป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ธนาคารออมสิน เป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์การสวนสัตว์ และสำนักงานธนานุเคราะห์ การประปานครหลวง (กปน.) เป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นพี่เลี้ยงให้กับสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์การจัดการน้ำเสีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นพี่เลี้ยงให้กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต องค์การเภสัชกรรม (อภ.)เป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน