“บางระกำ” โมเดล 61 คุม 3 แสนกว่าไร่ บริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ

พิษณุโลกพลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาค ที่ 3 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือ ว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการน้ำ บางระกำโมเดล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้ทุกภาคส่วนบูรณาการแผนงานให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในพื้นที่ ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะ การแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ การจัดทำประตูน้ำ คลองผันน้ำ การเก็บน้ำลงดิน การพิจารณาพื้นที่เนินเขาเป็นพื้นที่รับน้ำ ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง ทั้งน้ำแล้งและน้ำท่วม เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบ ในโครงการบางระกำโมเดล 60

ดังนั้น ในปีนี้ กองทัพภาคที่ 3 จึงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการน้ำ “บางระกำ 61”  การบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปี พื้นที่ลุ่มต่ำ   ในเขต       ชลประทาน ปี 2561 ขึ้น โดยมีหน่วยงานภาครัฐสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) และตัวแทนภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อบริหารจัดการน้ำ “บางระกำ 61” ครอบคลุมพื้นที่ 382,000 ไร่ ก่อนที่จะเริ่มปล่อยน้ำนอนคลอง ในวันที่ 15 มีนาคม นี้

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ จัดทำขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีการบูรณาการแผนงาน โครงการและงบประมาณ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในขอบเขตพื้นที่ของโครงการ แบบชุมชนมีส่วนร่วมตามแผนงาน อีกทั้งยังส่งผลให้ประชาชนมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นอกจากนี้ยังจะขยายผลความสำเร็จ โดยเป็นต้นแบบให้กับหน่วย งานอื่นๆ ได้นำไปพิจารณาใช้ประโยชน์ ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำอื่นๆ ของประเทศได้อีกด้วย

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด