สภาหัตถศิลป์โลก รับรอง สกลนคร เป็น ”World Craft City for Natural Indigo”

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สภาหัตถศิลป์โลก (World Crafts Council) ได้ส่งทีมมาตรวจประเมินคุณสมบัติการผลิตผ้าย้อมครามที่สกลนครและที่ชุมชน ซึ่งปรากฏว่าผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งไว้ คือ เป็นการทอผ้าที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ ไม่มีเคมีภัณฑ์เจือปน และได้ประกาศรับรองให้จังหวัดสกลนครเป็น “นครหัตถศิลป์โลก เจ้าแห่งครามธรรมชาติ” (World Craft City for Natural Indigo) ถือเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย และเป็นหนึ่งในประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการรับรองนี้

“ผลงานที่เกิดขึ้น เป็นความสำเร็จของ กองทุน FTA ที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน โดยกองทุนได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือให้กับสหกรณ์คลัสเตอร์หัตถศิลป์อีสาน วงเงิน 12.5 ล้านบาท ในปี 2557-2558 เป็นงบดำเนินการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้กับสหกรณ์ฯ ซึ่งหลังจากเข้าไปช่วยเหลือแล้ว ทางกลุ่มก็มีการพัฒนาการผลิต ตัวสินค้า จนเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ จนนำมาสู่การได้รับการรับรองในครั้งนี้” นายอดุลย์ กล่าว

นายอดุลย์ กล่าวว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมา กรมได้อนุมัติโครงการภายใต้กองทุน FTA ไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นเม็ดเงินประมาณ 16 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ โดยกรมมั่นใจว่าจะสามารถผลักดันให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มาขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน FTA สามารถปรับตัว และเตรียมความพร้อมในการสู้การเปิดเสรีทางการค้าได้แน่นอน